سند نامه ::
 
انتقاد شاه از هیات دولت


موضوع : اوامر شاهنشاه آريامهر در روز سلام عيد نوروز به آقاى نخست‏وزير
به : 322 تاریخ 6 / 1 / 48
از : 20 ه 5 شماره : 34061 / 20 ه 5

ساعت 1000 روز 6 / 1 / 48 آقاى آبتين رئيس بازرسى مجلس سنا در يك مذاكره كاملاً خصوصى اظهار داشت در مراسم سلام و شرفيابى روز 1 / 1 / 48 هيئت دولت در پيشگاه شاهنشاه آريامهر اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر به آقاى نخست‏وزير اظهار فرمودند از طرز كار دولت راضى نمى‏باشم به اين قرمساق‏ها بگوئيد (منظور هيئت وزرا) اين چه طرز كار كردن است تا ارديبهشت ماه فرصت دارند اگر وضع به همين منوال باشد همگى مرخص مى‏باشيد. ناطق سپس افزود متعاقبا آقاى نخست‏وزير كليه آقايان وزرا را در اطاقى جمع و اوامر شاهنشاه آريامهر را به آنان ابلاغ و اضافه نمود تا سيزده فروردين فرصت داريد كه استراحت نمائيد بعد از آن كارهاى زيادى در پيش است و همگى بايد فعاليت بيشترى از خود ابراز نمائيم.
توضيح منبع : متصور است جريان مزبور را يكى از آقايان وزرا به آقاى آبتين گفته و مشاراليه مطلع شده است.
دانشجو
به عرض تيمسار ساواك رسيد تاريخ 10 / 1 / 48
نسخه اول محصول منبع