سند نامه ::
 
انتقاد از هویدا در مجلس


موضوع : وضع دولت
به : عرض مى‏رسد
از : 327 تاریخ 7 / 7 / 48

انتقادهاى خصوصى در سرسراى مجلس و احزاب (ايران نوين و مردم) از انتصابات دولتى و طرز كار آنها و نارضايتيهاى مردم ادامه دارد لكن هر كسى براى رعايت حال خود و احتمال خطرى كه از ناحيه آقاى نخست‏وزير مى‏رود از گفتن واضح‏ترين اشتباهات خوددارى مى‏نمايد از جمله در مورد انتصاب دكتر محمد يگانه1 به سمت وزير آبادانى و مسكن اظهارنظر مى‏نمايند كه تمام كارهاى وزارتخانه مذكور از نظر امور ادارى، عمرانى و امور حقوقى دچار ركود يا به حال توقف درآمده زيرا وزير منظور به هيچ‏وجه با اين مسائل آشنا نيست و از طرفى ضعف و عدم تخصصى كه در نامبرده سراغ دارند همه در فكر اين هستند كه بدانند چه كسى موجب اين انتصاب شده و چرا بايستى مشاراليه كه فقط اقتصاد صنعتى مى‏داند حتما وزير شود لذا پيش‏بينى مى‏نمايند وضع وزارتخانه آبادانى و مسكن در آينده به مراحل بدترى سوق داده خواهد شد همچنين نسبت به انتصاب حسن زاهدى2 به سمت وزير كشور نيز كه دستخوش چنين وضعى است مى‏گويند وى كه يك بانكدار متوسطى بوده و نهايت بى‏لياقتى را در پست وزارت كشاورزى از خود نشان داده اكنون بدون كوچكترين اطلاعى از مسائل وزارت كشور و عدم كامل شناسايى افراد، فرمانداران، و استانداران و كارمندان در وزارت كشور مشغول كار گرديده و عملاً دست به روى هم نهاده و قسمتى از امور وزارتخانه را به دست معاون خود (فاطمى) سپرده و همين اندازه كه او وزير باشد براى خود كافى دانسته است. براى نخست‏وزير فرستاده شود نصيرى 8 / 7 / 8

1ـ محمد يگانه فرزند اسماعيل متولد 1303 زنجان است كه پس از اتمام دوره دبستان و دبيرستان در اين شهرستان، وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1324 رشته قضايى و 1325 رشته اقتصادى را به پايان رساند و سپس در دانشگاه كلمبيا در نيويورك در رشته اقتصاد ادامه تحصيل داد و دكترا گرفت. وى در سال 1328 وارد دبيرخانه سازمان ملل متحد در نيويورك شد و 8 سال در شعبه خاورميانه به عنوان كارشناس اقتصادى مشغول بود. در سال 1336 به عنوان متخصص تهيه برنامه به تونس رفت و بعد از 16 ماه به نيويورك مراجعت كرده و در ابتدا معاون قسمت سياستها و برنامه‏هاى صنعتى و سپس رييس آن قسمت شد. وى در عين حال رئيس قسمت اقتصاد صنعتى بود و مسئوليت متجاوز از 20 كارشناس را در نيويورك و يك صد نفر ديگر را در كشورهاى مختلف جهان و 40 طرح مطالعات و 12 كنفرانس را برعهده داشت. در سال 42 به سمت معاون اقتصادى وزارت اقتصاد در ايران منصوب شد و در مرداد 48 در كابينه هويدا به وزارت آبادانى و مسكن رسيد و سپس به عنوان وزير مشاور در كابينه ماند. يگانه در شهريور 1356 كه وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه بود، به عنوان نماينده ايران در سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) برگزيده شد. وى همچنين در كابينه آموزگار به وزارت اقتصاد و دارايى رسيد.
دكتر محمد يگانه از شخصيت‏هاى صاحب‏نام تشكيلات فراماسونرى بين‏المللى بود كه در لژهاى بسيارى عضويت داشت و در تأسيس بسيارى از لژها، عضو مؤسس بود و به مقامات ماسونى، دبير لژ، استاد ارجمند و ... نيز رسيده بود. برخى از لژهائى كه او در آنها نقش داشت به اين شرح است :
«جويندگان كمال آلبرت پايك، كمال انديشه، كمال زرتشت، شاپيتر كورش، طوس، آريا، نور، كرمان، شيراز، خورشيد، هخامنش، طوس، پاسارگاد، طبرستان، اميركبير، رازى و ...»
او كه در جلسه تيرماه لژ جويندگان كمال آلبرت پايك به درجه دوازدهم ماسونى ارتقاء يافته بود، در جلسه سخنرانى خود در لژ خورشيد به تاريخ 2 / 2 / 52، ضمن شرح مبسوطى از مسافرت خود به كشورهاى فرانسه و انگلستان و شركت در لژهاى مهم فراماسونرى آن كشورها، خاصه پاريس و لوزان، شكوه لژهاى ايرانى را بيش از لژهاى خارجى قلمداد كرد.

2ـ حسن زاهدى از اعضاى تشكيلات فراماسونرى بود كه در لژهاى مختلف ماسونى از جمله : لژ اهواز و لژ بزرگ ايران، عضويت داشت. او كه از بنيانگذاران كانون مترقى بود، در سال 1342 كه مديرعامل بانك اعتبارات كشاورزى بود، از عاملين انگلستان معرفى گرديد.
حسن زاهدى كه با ترور منصور، از جمله كسانى بود كه با دبيركلى عطاءاله خسروانى، مخالفت داشت، پس از بركنارى خسروانى از وزارت كشور، به جاى او وزير كشور شد.
«ظهور و سقوط پهلوى ـ ج 2 صفحات مختلف»