سند نامه ::
 
انتصاب هویدا به وزارت دارایی

دفتر مخصوص شاهنشاهى
تاریخ 19 / 12 / 42
شماره : 8911

نظر به پيشنهاد جناب حسنعلى منصور نخست‏وزير به موجب اين دستخط جناب اميرعباس هويدا را به سمت وزير دارايى منصوب و مقرر مى‏داريم كه در انجام وظايف محوله اقدام نمايد.
كاخ مرمر 17 اسفند / 1342