سند نامه ::
 
انتصاب هویدا به نخست وزیری
جناب اميرعباس هويدا نخست‏وزير1
تاریخ 7 / 11 / 43
شماره : 7895

نظر به اعتمادى كه به حسن لياقت و كفايت شما مشهود است به موجب اين دستخط به سمت نخست‏وزير منصوب مى‏شويد و مقرر مى‏داريم كه در تعيين هيئت وزيران مطالعات لازم بعمل آورده نتيجه را به اطلاع ما برسانيد.
كاخ مرمر دى ماه 1343


1ـ اين حكم، به وسيله رئيس دفتر مخصوص محمدرضا پهلوى، به شرح ذيل براى هويدا ارسال گرديد :
تاريخ : 7 / 11 / 43
شماره : 7894
جناب آقاى هويدا نخست‏وزير
دستخط مبارك ملوكانه به سمت نخست‏وزير كه به افتخار جنابعالى شرفصدور يافته لفا ارسال مى‏شود وصول آن را اعلام فرمايند.
رئيس دفتر مخصوص شاهنشاهى
به جاى پيش‏نويس است، از اصل نامه كه به خط رياست جليله دفتر بوده برداشته شد.