سند نامه ::
 
انتصاب
دفتر مخصوص شاهنشاهىشماره : 7255

به موجب اين دستخط جناب اميرعباس هويدا وزير دارائى را به عضويت كميته ملى پيكار جهانى با بيسوادى منصوب و مقرر مى‏داريم كه به انجام وظايف محوله اقدام نمايد
كاخ مرمر اول دى ماه 1343