سند نامه ::
 
اعلاميه عليه مقامات دولتى

موضوع : اعلاميه عليه مقامات دولتى
شماره : 1060 / 303 تاریخ 10 / 6 / 45

تعداد 500 پاكت محتوى اعلاميه پلى‏كپى شده تحت عنوان نامه سرگشاده درباره آقاى هويدا نخست‏وزير به پيشگاه مبارك شاهنشاه آريامهر به پست رسيده كه جمع‏آورى و دو نمونه آن جهت اطلاع به ضميمه تقديم مى‏گردد.
توضيح اينكه تنظيم‏كننده اعلاميه‏ها شخصى بنام نصرت‏اله احدپور است كه خود را فردى شاهدوست و ميهن‏پرست معرفى و وى هويدا را متهم نموده كه هنگام خدمت در سفارت ايران در آنكارا با دخترى بنام ماژگريت [مارگريت ]آلن كه منشى دبير اول يكى از سفارتخانه‏هاى خارجى مقيم آنكارا بود طرح دوستى ريخته و اين دوستى تبديل به عشق شديدى گرديده و آقاى هويدا از اين جريان سوء استفاده نموده و اسناد سرى سفارتخانه‏اى كه آن دختر در آنجا كار ميكرده از وى گرفته و به دولت بيگانه‏اى با اخذ مبلغى پول فروخته است. در نتيجه آن دختر از طريق دولت متبوعه خويش دستگير و زندانى و در زندان از بين ميرود. نويسنده سپس اضافه نموده كه اطلاعات جالب ديگرى در مورد معامله موشك و خريد اسلحه از آقاى هويدا دارد كه صلاح نيست در اعلاميه قيد شود و حاضر است در يك محكمه يا حضورا بشرفعرض برساند.
احدپور جهت ضبط در پرونده عينا باستحضار رياست بخش 302 برسد. 13 / 6 / 45
عينا باستحضار رياست بخش 324 برسد... 12 / 6 / 45