سند نامه ::
 
اعضاى هيئت دولت وابسته به تشكيلات فراماسونرى ايران


1ـ آقاى اميرعباس هويدا نخست‏وزير :
الف ـ روز 13 / 12 / 47 فتح‏اللّه‏ فرود دبير اعظم لژ اعظم ناحيه ايران وابسته به لژ بزرگ اسكاتلند در مورد عزيمت عده‏اى از ماسونهاى خارجى به شيراز و نحوه پذيرايى آنان تلگرافى جهت مسئولين لژ فراماسونرى شيراز مخابره كه در پايان اعلام داشته بود كليه مخارج به عهده برادر هويدا مى‏باشد.
ب ـ ارنست وان هگ1 استاد اعظم لژ بزرگ ملى فرانسه كه به منظور شركت در مراسم تأسيس و تشكيل لژ بزرگ ايران در اسفند ماه سال 47، به ايران آمده بود پس از مراجعت به كشور خويش ضمن تسليم گزارشى به لژ بزرگ ملى فرانسه اعلام نموده :
«....... پس از انجام تشريفات تقديس لژ بزرگ ايران، برادر بسيار محترم ورنر رومر تأسيس لژ بزرگ ايران را اعلام و پس از آن برادران بسيار محترم دكتر سعيد مالك، محمد ساعد مراغه،[اى ]عباس هويدا و دكتر حسن امامى به سمت بزرگ استادان پيشين لژ بزرگ ايران انتخاب شدند.
پ ـ برابر آخرين تحقيقات معموله از طريق منابع مربوط آقاى هويدا عضو لژ فراماسونرى كورش بوده لكن به علت درگيرى ادارى قادر به حضور در جلسات متشكله نمى‏باشد.
2ـ آقاى ناصر يگانه وزير مشاور و معاون پارلمانى نخست‏وزير :
الف ـ نامبرده در جلسه متشكله لژ فراماسونرى خيام مورخه 11 / 1 / 46 به سمت سرپرست ارجمند دوم لژ مذكور انتخاب شده است.


1ـ ارنست وان هگ كه عضو لژ اعظم اسكاتلند فرانسوى و استاد اعظم لژ بزرگ ملى فرانسه بود و در تأسيس لژهاى فراماسونرى در ايران نقش داشت، به عنوان عضو افتخارى لژهاى : مولوى، ابن‏سينا، سعدى و... پذيرفته شده بود.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى