سند نامه ::
 
اعضاى لژ مولوى


اعضاى لژ مولوى مهندس ميرعبدالباقى دبير لژ مولوى

1ـ رحمت‏اللّه‏ قوامى
2ـ فريدون موثقى كارمند وزارت خارجه
3ـ جواد منصور كارمند سازمان برنامه
4ـ دكتر ابوالقاسم نجم‏آبادى استاد دانشگاه و متخصص معده
5ـ اميرعباس هويدا كارمند عاليرتبه شركت نفت
6ـ دكتر منوچهر تسليمى
7ـ محمدحسن افخمى شركت ريچارد كاستين
8ـ موسى آبتين
9ـ ابوالحسن شاهق
10ـ دكتر اميرمنصور سردارى
11ـ سرتيپ عبداللّه‏ توماج
12ـ جمشيد قريب كارمند وزارت خارجه
13ـ نعمت‏اللّه‏ خان‏اكبر
14ـ دكتر مهدى ذوالرياستين
15ـ عبداللّه‏ ظلى
16ـ عباسقلى نيسارى
17ـ محمدعلى امامى شوشترى
18ـ غلامحسين صارمى نماينده سابق مجلس شوراى ملى ...
19ـ دكتر اسمعيل فيلسوفى مديركل سابق بنگاه آبيارى
20ـ دكترفتح‏اللّه‏ جلالى نماينده سابق مجلس شوراى ملى
21ـ منوچهر عظيما كارمند وزارت خارجه شارژ دافر داخلى سفارت در پاريس
22ـ عباسقلى گلشائيان وزير اسبق دادگسترى
23ـ مهندس خليلى طالقانى وزير اسبق كشاورزى
24ـ على مرندى مهندس آبيارى
25ـ سرلشگر حسن بقائى سناتور از تهران
26ـ غلامحسين اميرقراگوزلو
27ـ سيدعلى نصر مديركل وزارت كشور
28ـ عماد تربتى نايب رئيس مجلس شوراى ملى
29ـ سيدمحمد ميرهادى مديركل سابق قندوشكر
30ـ مسعود فروغى... و معاون سابق قند و شكر
31ـ محمدتقى اسعد بختيارى سناتور
35ـ ك ـ م ـ حو كمپانى حو چهارراه مخبرالدوله
36ـ الف ـ نخستين
37ـ پى‏تر ـ
38ـ برييان
39ـ ترود
40ـ يوسف مازندى1 مخبر خبرگزارى يونايتدپرس در ايران
41ـ سفارت آمريكا Mr. Dr. F. Tayler Gurney
42ـ Mr. J. R. Marsi c / o David & David خيابان دانشگاه
1ـ يوسف مازندى متولد 1297 فرزند على متولد شهر شيراز. جدش امام جمعه بارفروش مازندران بود، پس از تحصيلات ابتدايى، و متوسطه از دانشگاه كمبريج انگلستان فارغ‏التحصيل شد همچنين در كشورهاى هند و امريكا به ادامه تحصيل پرداخت. روزنامه نگارى را از 1325 ش شروع كرد. و مديريت مجله «ايران تريبون» را به عهده گرفت همچنين رئيس خبرگزارى يونايتدپرس Unitad Press(خبرگزارى آمريكايى) در ايران گرديد. علاوه بر اين، به نوشته احمد. الف در سالهاى دهه 50 شمسى نمايندگى خبرگزارى «ساندى تايمز» آسوشيتدپرس، رويتر، اينترنشنال، ديلى اكسپرس و تاس را قبضه كرده بود. مازندى با تاسيس شركت ازكو و شركت خرم به فعاليتهاى اقتصادى روى آورد. وى را طرفدار منافع آمريكا در ايران معرفى كردند. در لژ فرماسونرى تهران عضويت داشت و از بنيانگذاران لژ كوروش به شمار رفت. وى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى به آمريكا رفت. كتاب ايران ابرقدرت قرن نوشته اوست.