سند نامه ::
 
اظهارات یک نماینده مجلس در باره هویدا
موضوع : اظهارات مهندس كيا
به : 322 تاریخ 12 / 6 / 48
از : 20 ه 7 شماره : 46461 / 20 ه 7

مهندس كيا1 نماينده مجلس شوراى ملى مى‏گفت در محافل پارلمانى هويدا نخست‏وزير را كسى مى‏شناسند كه كارى انجام نمى‏دهد و كوشش دارد كه كسى از كار او بدگويى نكند و اكثريت كامل نمايندگان مجلس نسبت به نخست‏وزير روش بى‏تفاوتى دارند و به احترام شاهنشاه آريامهر از دولت او كوركورانه حمايت مى‏كنند، مهندس كيا مى‏گفت هر كار مفيدى كه در مملكت صورت گرفته فقط به ابتكار شاهنشاه آريامهر بوده و دولت كوچكترين نقشى در كارهاى عمرانى ندارد و اگر سايه شاهنشاه آريامهر بالاى سر دولت نباشد قادر نيست حتى يك روز به كار خود ادامه دهد.
نظريه رهبر عمليات : طرح مفاد گزارش خبرى فوق از طرف مهندس كيا صحيح به نظر مى‏رسد.
مجيديه
نظريه 20 ه 7 : نظريه رهبر عمليات مورد تاييد است.
ضميمه سابقه
16 / 6
بهره‏بردارى و در پرونده افراسياب منعكس شد
17 / 6 / 48
آقاى شاكرى‏نژاد 16 / 6 / 48

1ـ فريدون كيا فرزند سپهبد حاجيعلى كيا بود كه در تشكيلات فراماسونرى بين‏المللى و در لژ هاتف عضويت داشت.