سند نامه ::
 
اظهارات امینی راجع به هویدا


موضوع : دكترعلى امينى نخست‏وزير اسبق
به : 312 تاریخ 24 / 4 / 47
از : 20 / ه 7 شماره : 12828 / 20 / ه 7

ساعت 1100 روز چهارشنبه گذشته (19 / 4 / 47) دكترعلى امينى نخست‏وزير پيشين ضمن يك مذاكره خصوصى درباره ايعه تغيير كابينه مى‏گفت كه معلوم شده از نزديكى روسها به ايران امريكاييها چندان دلخوشى ندارند و در سفر اخير اعليحضرت همايونى به آمريكا ضمن مذاكراتى كه انجام گرفته آقاى علم مورد توافق قرار گرفته است و اكنون هم كه كمى جلوى روسها را گرفته‏اند و بعضى انتقاداتى كه از آنها در جرايد مى‏شود و حملات مختصرى هم به دولت شروع شده كليه براى زمينه‏چينى دولت آينده است.
سپس دكتر امينى در مورد آقاى علم و آقاى هويدا اظهارنظر كرد و اظهار داشت آقاى علم از هر نظر از آقاى هويدا و ادعاى پوچ رفقاى ايشان كه مملكت را با حرف و آمارهاى دروغى اداره مى‏كنند شايسته‏تر است.
2ـ بحث در مورد وضع مايحتاج زندگى و نان و گوشت و صدور گندم مطلبى بود كه در اين جلسه خصوصى مطرح شد و دكتر امينى در اين مورد اظهار داشت مثل اينكه جريانات روز را به طور صحيح به شرف عرض اعليحضرت همايونى نمى‏رسانند والا اطلاعى كه من از اخلاق شاهنشاه دارم محال است يك دقيقه بگذارند وضع بدين نحو ناراحت‏كننده باقى باشد و مردم به خاطر شخص شاه مملكت اين وضع را تحمل مى‏كنند والا اكثريت مردم از اوضاع داخلى مملكت و گرانى ناراحت هستند
3ـ سپس دكتر امينى در پيرو اظهاراتش از تحويل تيمور بختيار طبق نوشته جرايد به كشور ايران صحبت نمود و در اين مورد اظهار داشت بايد سنجيد چگونه بختيار تحويل ايران مى‏شود و فقط در چهارچوبه تقاضاى دادگسترى لبنان محاكمه مى‏گردد و كليه اين تشريفات براى تحويل او انجام مى‏گيرد و تيرباران شدن بختيار قطعى مى‏باشد و وى كارهايى انجام داده كه هر كدام آن براى اعدامش كافى مى‏باشد.
4ـ دكتر امينى درباره وضع پولى مملكت اظهار داشت بانك مركزى ايران فقط چاره‏اى جز انتشار اسكناس براى كارهاى جارى مملكت ندارد زيرا به واسطه عدم جريان كارهاى برنامه چهارم اغلب كارها خوابيده و بيكارى روزبروز زياد مى‏شود و موسسات از فعاليت خود كم مى‏كنند و من اطلاع ندارم كه آيا در سفر اخير توانسته‏اند پولى از آمريكا قرض كنند يا خير؟ ضمنا در تاريخ فوق ابوالفضل توليت1 نماينده اسبق مجلس شوراى ملى و على مشيرى از قضات معروف دادگسترى و دادستان كل سابق با دكتر امينى ملاقات و مذاكرات محرمانه‏اى انجام داده‏اند.
آقاى فرمند بررسى ـ بهره‏بردارى يك نسخه به آقاى صيرفى ارائه تا سوابق على مشيرى را مورد بررسى قرار دهد يك نسخه به آقاى صيرفى مسئول بررسى دادگسترى بخش 322 دايره 2 ارائه در پرونده آقاى علم و آقاى هويدا منعكس شد به كلاسه
62423 پرونده آقاى هويدا بايگانى شود فرمند 26 / 4

1ـ ابوالفضل مصباح (توليت سابق) فرزند سيد محمدباقر، در سال 1283 در قم متولد شد. او كه داراى تحصيلات قديم بود. و توليت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) را به عهده داشت، به علت مخالفت با دولت دكتر مصدق در آذر 1331 از سمت فوق بركنار گرديد ولى پس از كودتاى 28 مرداد 1332 مجددا به عنوان توليت آستانه قم منصوب گشت و طى تلگرافى از قم به رم براى شاه (مخلوع) نسبت به او ابراز وفادارى نمود. توليت همواره مورد توجه شخص شاه قرار داشت. و نماينده شهر قم در مجلس شوراى ملى نيز بود.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى