سند نامه ::
 
اصرار آمریکا به برکناری هویدا

موضوع : نخست‏وزير
به : 342 تاریخ28 / 4 / 56
از : 20 ه 22 شماره : 62923 / 20 ه 22

بنا به اظهار خانم امانپور مديركل تشريفات نخست‏وزيرى يكى از منابع ديپلماتى امريكا اظهار داشته كه دولت آمريكا به طور جدى تعويض كابينه هويدا را از شاهنشاه آريامهر خواستار شده و نامبرده چنين افزود كه اساسا كارتر و آمريكاييها از مخارجى كه دولت ايران به نفع فورد انجام داده فوق‏العاده ناراحت و عصبانى هستند1 ضمنا نامبرده افزود كه ملاقات علياحضرت با خانم فورد نيز به نفع دولت ايران در روابط فيمابين نخواهد بود.
نظريه سه شنبه : شنبه شخص مطلعى است.
تاكستانى
نظريه 4 شنبه: خبر قابل بررسى است. ماجد
محترما از نظر استحضار به عرض مى‏رساند
همراز 1 / 8 / 36
روى 62423 بايگانى گردد

1ـ دخالت رسمى امريكا براى بركنارى نخست‏وزير، بمعناى پايان تاريخ مصرف هويدا و نشان‏دهنده تصميم گيرنده اصلى در كشور ماست كه آمريكائيان بوده‏اند.
بحث اساسى هم مسئله‏اى جناحى بوده كه چرا هويدا و شاه از فورد حمايت كرده‏اند و بازيهايى مانند حقوق بشر و امثال آنها، براى سرگرمى مردم بوده است.