سند نامه ::
 
استعفای هویدااز رایزنی سفارت ایران در ترکیه

محرمانه
تاریخ 9 / 2 / 1337
بعرض مى‏رساند :
آقاى اميرعباس هويدا رايزن سفارت كبراى شاهنشاهى ايران در آنكارا كه بمناسبت نزاع و كشمكش با تيمسار سرلشگر ارفع سفيركبير ايران در آنكارا از شغل خود استعفا داده است ديروز باتفاق مادر خود با اتومبيل از راه بازرگان وارد تهران گرديد. اميرعباس هويدا كه در شركت ملى نفت ايران با حقوق گزافى شغل جديدى باو واگذار شده است امروز در وزارت خارجه حضور يافته و با آقاى جمشيد قريب1 رئيس اداره تشريفات ملاقات نمود.
نامبرده چنين اظهار داشت : (در سفارت كبراى شاهنشاهى ايران هميشه بين كارمندان و سفيركبير مشاجره لفظى صورت مى‏گيرد و حتى سفيركبير اخيرا بيكى [به روى يكى ]از كارمندان سفارت كبرى آقاى دكتر اسپاهانى كه مرد 65 ساله‏اى است و عمرى در سفارت كبرى خدمت كرده هفت تير كشيده است. سرلشگر ارفع در سفارت كبرى هفت‏تيرى به كمر بسته و با نشان دادن آن كارمندان را تهديد مى‏نمايد. به آقاى وافى2 وزير مختار اظهار داشته خوب است يكى از اطاق‏هاى سفارت كبرى را تبديل به زندان نموده كه كارمندان متخلف را در آنجا زندانى نمائيم ـ تركها به [براى] نامبرده هيچ اهميتى قائل نمى‏شوند و كسى در كشور نيست كه اينها را بعرض اعليحضرت همايون شاهنشاه رسانيده كه بازرسى به سفارت كبراى ايران در آنكارا اعزام دارند.
اگر سرلشگر ارفع به اين قبيل رفتار خشن خود ادامه دهد كليه كارمندان سفارت كبراى ايران در آنكارا استعفا داده و به تهران مراجعت خواهند نمود فعلاً در وزارت خارجه كسى نيست كه با او همكارى نمايد مثلاً به آقاى بهرامى معاون اداره تشريفات پيشنهاد شد كه بجاى آقاى اميرعباس هويدا به آنكارا برود ولى قبول نكرده است.
در وزارت خارجه شايع شده كه سرلشگر ارفع بالاخره مجبور خواهد شد استعفا بدهد و به تهران برگردد.
وزارت امورخارجه خيلى ميترسد از اينكه اين اخبار داخلى سفارت در جرايد تركيه منتشر شود و [بر]آبرو و حيثيت ايران در پيش تركها لطمه وارد آيد...
سرلشگر ارفع اخيرا در دانشكده زبان و ادبيات تركيه نطقى راجع به روابط ايران و تركيه ايراد نموده كه متن آن در روزنامه ظفر ارگان حزب دموكراتى تركيه (در تاريخ 15 آوريل) منتشر شده كه عين روزنامه به پيوست3 تقديم مى‏گردد تا دستور فرمايند آن را به فارسى ترجمه و بعرض آن مقام منيع برسانند.
986 ـ 15 / 2 / 37 46 ـ الف ـ ر
[تيمور بختيار :] آقاى هويدا تشريف بياورند دفتر من
دائره 5 ـ 1ـ ضميمه پرونده تيمسار سرلشگر ارفع
2ـ آقاى مديركل يادداشت نمودند كه... آقاى امير عباس هويدا اطلاع دهيد... 14 / 2
اداره يكم 321 ـ 14 / 2 / 37


1ـ جمشيد قريب با نام مستعار نصراله فرزند عباسقلى در سال 1290 در تهران متولد شد و پس از طى تحصيلات مقدماتى، ليسانس خود را در رشته حقوق گرفت. وى از عناصر طرفدار و مورد اعتماد رژيم پهلوى و مدتى هم سفير ايران در آمريكا بود. نامبرده پس از پيروزى انقلاب اسلامى طى حكم مورخه 28 / 11 / 1358 از خدمت دولتى منفصل شده است.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى
2ـ جليل وافى در سال 1340 در حاليكه سمت وزيرمختارى داشت، از طرف وزير امورخارجه به عنوان «رياست دفتر خارجى شوراى مركزى جشنهاى 2500 ساله» به جواد بوشهرى معرفى شد. در سال 1348 كه وى براى معالجه به كشور انگلستان رفت و معالجه‏اش به طول انجاميد، دكتر پرويز مهدوى در سمت فوق، جايگزين او شد.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى
3ـ روزنامه مورد اشاره در سوابق موجود نبود.