سند نامه ::
 
استعفاى هويدا

تهران ـ خبرگزارى يونايتدپرس ـ ششم اوت
1977
اميرعباس هويدا نخست‏وزير ايران امروز استعفا داد و طى استعفانامه خويش خطاب به اعليحضرت ذكر كرد كه شاهنشاه وى را جهت انجام خدمت در محل ديگرى در نظر گرفته‏اند.
روى 62423 بايگانى شود 17 / 5 / 36