سند نامه ::
 
استادان لژ بزرگ

12 / 47
ترجمه
به ساعت 15 روز شنبه اول مارس 1969 مراسم تقديس لژ بزرگ ايران در تهران انجام گرديد. از لژ بزرگ ملى فرانسه برادران بسيار محترم زير طبق دعوت برادران ايرانى در اين تشريفات حضور داشتند :
برادر بسيار محترم ارنست وان هك استاد
اعظم
برادر بسيار محترم آلك پاركر1 معاون ستاد
اعظم
برادر بسيار محترم شارل ويورل2 بزرگ
سرپرست اول پيشين
لژ بزرگ ايران شامل تمام لژهاى بنايان آزاد منظم در ايران، لژهاى منظم لژ بزرگ ناحيه‏اى ايران تابع لژ بزرگ اسكاتلند و لژهاى منظم لژ بزرگ ناحيه‏اى ايران تابع لژ بزرگ ملى فرانسه و همچنين لژهاى منفرد تابع لژهاى بزرگ متحده آلمان مى‏باشد.
از اين رو هنگام انجام دادن تشريفات تقديس لژ بزرگ ايران برادر بسيار محترم سر رونالد اوريوئينگ استاد اعظم لژ بزرگ اسكاتلند در كرسى حضرت سليمان قرار گرفت. برادر بسيار محترم ارنست وان هك در كرسى بزرگ سرپرست اول تقديس كننده و برادر بسيار محترم ورنر رومر استاد اعظم لژهاى بزرگ متحده آلمان در كرسى بزرگ سرپرست دوم تقديس كننده قرار گرفتند.
پس از انجام يافتن تشريفات تقديس لژ بزرگ ايران برادر بسيار محترم ورنر رومر استاد اعظم لژهاى بزرگ متحده آلمان تأسيس لژ بزرگ ايران را اعلام سپس برادر بسيار محترم وان هك تشريفات استقرار برادر بسيار محترم شريف‏امامى را در كرسى حضرت سليمان به عنوان استاد اعظم لژ بزرگ ايران انجام داد.
پس از انجام گرفتن تشريفات برادران بسيار محترم زير : برادر بسيار محترم دكتر سعيد مالك استاد سابق لژ بزرگ ناحيه‏اى
برادر بسيار محترم محمد ساعد
برادر بسيار محترم عباس هويدا
برادر بسيار محترم دكتر حسن امامى
به سمت بزرگ استادان پيشين لژ بزرگ ايران انتخاب شدند.
همچنين برادران بسيار محترم زير :
سراور يوئينگ ـ ارنست وان هك و ورنر رومر به سمت استادان اعظم افتخارى لژ بزرگ ايران منصوب و مدال لژ بزرگ به آنان اهدا گرديد.
تشريفات انحلال لژ بزرگ ناحيه‏اى ايران تابع لژ بزرگ ملى فرانسه بروز چهارشنبه 26 فوريه 1969 در طهران انجام شد در اين تشريفات برادر بسيار محترم وان هك مدال شايستگى ماسونى لژ بزرگ ملى فرانسه را به برادر بسيار محترم دكتر سعيد مالك اعطا نمود.
در خاتمه زايد است كه از پذيرايى گرمى كه در ايران از برادران ما بعمل آمد ذكرى بشود زيرا تمام كسانى كه از مهمان‏دوستى بى‏نظير ايرانيان آگاهى دارند مى‏دانند كه مهمان‏نوازى برادرانه از اين بهتر امكان‏پذير نبود.

1ـ اِى ـ تى (آلك) پاركر از اعضاى لژ اعظم اسكاتلند و معاون استاد اعظم لژ بزرگ ملى فرانسه بود و در بعضى از لژهاى فراماسونرى ايران نيز عضويت افتخارى داشت كه يكى از آنها لژ ابن‏سينا مى‏باشد.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى

2ـ شارل ويورل از اعضاى شبكه بين‏المللى فراماسونرى بود كه در لژ بزرگ ملى فرانسه و لژ اعظم اسكاتلند فرانسوى، عضويت داشت.
او كه عضويت افتخارى لژهاى : مولوى و سعدى را داشت و براى مراسم تقديس لژ بزرگ ايران، به تهران آمده بود، به عنوان نماينده لژ بزرگ ايران در لژ بزرگ ملى فرانسه نيز، مسئوليت داشت.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى