سند نامه ::
 
ارسال 10 کیلو خاویار برای فریدون هویدا

حضرت آقاى خاقانى رياست دفتر شركت هواپيمايى ملى ايران
شماره: 22ـ200 / م تاریخ 19 / 8 / 56


حسب‏الامر جناب آقاى اميرعباس هويدا وزير محترم دربار شاهنشاهى مقدار 10 كيلو خاويار به ضميمه ارسال شد كه دستور خواهند فرمود فورا جهت جناب آقاى فريدون هويدا1 نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد در نيويورك فرستاده شود.
لطفا در اين مورد اقدام لازم معمول فرمايند.
عبدالعلى غفارى
مديركل دربار شاهنشاهى


1ـ فريدون هويدا فرزند حبيب‏اله عين‏الملك در سال 1301 در بيروت به دنيا آمد. در همانجا به مدرسه رفت و از مدرسه فرانسوى حقوق در بيروت، فوق ليسانس گرفت و سپس راهى فرانسه شد و از دانشكده حقوق پاريس، دكتراى دولتى اخذ كرد. در ارديبهشت ماه سال 1324، مستخدم وزارت خارجه شد و حدود 19 ماه در ادارات : كتابخانه (1 ماه) ـ عهود (4 ماه) ـ سوم سياسى (9 ماه) و تشريفات (5 ماه) كار كرد و در آبان 1325 به طبقه سياسى وارد و به عنوان وابسته سفارت شاه به پاريس، اعزام شد. فريدون هويدا كه مانند برادرش اميرعباس از حمايت‏هاى پنهان و آشكار اقوام پدرى و مادرى و همچنين دوستان و آشنايان و... بهره مى‏برد، در خرداد ماه 1330 دبير سوم سفارت شاه در پاريس شد و پس از 8 ماه به سازمان يونسكو رفت كه اين مأموريت چند سالى طول كشيد. در سال 1341 ساواك در خصوص وى چنين نوشت :
«فريدون هويدا (نويسنده ايرانى) در يونسكو كار مى‏كند. شخصى محافظه كار است، فعاليت سياسى ندارد، فقط از راه ادبيات با روزنامه‏هاى دسته چپى (روزنامه اومانيته، ارگان حزب كمونيست فرانسه) همكارى مى‏نمايد. مترقى و آزاديخواه است ولى با حزب توده در پاريس هيچ ارتباطى ندارد.»
مشاراليه كه بعدها به عنوان رايزن سفارت شاه در پاريس فعال بود، در تاريخ 22 / 11 / 1343 به عنوان مديركل و در تاريخ 24 / 6 / 44 معاون امور بين‏المللى و اقتصادى وزارت خارجه شد. ساواك در گزارشى به تاريخ 11 / 3 / 46 درخصوص وى نوشت :
«موقع اقامت در فرانسه توسط دكتر رضا رادمنش به حزب توده وارد شده است.» مشاراليه كه در سال 1344 در سمت وزير مختارى نشان سوم تاج و در سال 1348 نشان درجه يك آبادانى گرفته بود، در سال 1350 سفير شاه در سازمان ملل شد و در تاريخ 3 / 9 / 1358 انفصال خدمت گرديد. فريدون هويدا كه همچون اجداد خود پيرو فرقه بهائيت و از اعضاى فراماسونرى جهانى بود، در سال 1361 در گردهمايى ماسونى در مكزيكوسيتى شركت كرد. اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى