سند نامه ::
 
اختلاف هویدا و نصیری

موضوع : دولت و ساواك
به : 321 26 / 8 / 47
از : 20 / ه / 8 شماره : 36228 / 20 / ه 8

در محافل حزب ايران نوين گفته مى‏شود به علت اختلاف سليقه و عقيده كه بين آقاى هويدا نخست‏وزير و تيمسار نصيرى رئيس سازمان امنيت از مدتها قبل بوجود آمده است در انتخابات انجمن شهر پان ايرانيستها نتوانسته‏اند موفقيت بدست آورند و حتى در صفحات غرب و جنوب كه از ابتدا قرار بوده پان ايرانيست‏ها موفق شوند كارى از پيش نبرده‏اند و علت آن وجود اختلاف شديد باطنى بين دولت و سازمان امنيت است و در نتيجه همين اختلافات مى‏باشد كه همه روزه دولت سازمان شهربانى كل كشور را تقويت بيشترى مى‏نمايد. به طورى كه در حال حاضر تيمسار مبصر1 رئيس شهربانى از هر لحاظ داراى موفقيت [موقعيت ]خاص و ممتازى بوده و قدرت فوق‏العاده‏اى در دولت بدست آورده است.
اين مطلب در جلسه‏اى دوستانه كه با حضور افضلى منشى مخصوص دبيركل حزب و نماينده مجلس و دكتر عاقلى عضو موثر حزب و دوست صميمى دكتر جمشيد آموزگار در حزب تشكيل شده بود مورد بحث قرار گرفت.
نظريه 20 / ه / 8
صحت خبر درباره مذاكرات انجام شده مورد تائيد است. بارز
بررسى و بهره‏بردارى گرديد 29 / 8


1ـ محسن مبصر فرزند عبدالعلى در سال 1295 در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در تبريز گذراند و سپس در سال 1315 وارد دانشكده افسرى شد. نامبرده سمتهايى منجمله : رئيس ركن 2 لشكر رضائيه، رئيس بازرسى صنايع نظامى، وابسته نظامى ايران در كشورهاى عربى، رئيس پليس تهران، رياست شهربانى كل كشور و ... را برعهده داشت. مبصر از افسران مطيع و فرمانبردار شخص شاه بود و به همين دليل مدارج ترقى را به سرعت طى كرد. مشاراليه طبق گزارشات متعدد ساواك، افسرى بى‏بندوبار، محتاط در تصميم‏گيرى، اهل لهو و لعب، زدوبند و استفاده از اموال دولتى و اخذ رشوه و معتاد به ترياك معرفى شده است. وى عضو تشكيلات فراماسونرى و از حمايت هويدا برخوردار بود. ليكن در جريان دستگيرى دو تن از شاهزاده‏ها (پسر غلامرضا و عليرضا) در يكى از كلوپ‏هاى شبانه تهران (Key Club)به اتهام هيپى‏گرى و كوتاه كردن موى سر آنان توسط كلانترى 1 به دستور شاه فورا از كار بركنار شد. مبصر با پولهاى بدست آمده از رشوه از كلانتريهاى تهران، همكارى با قاچاقچيان، سوءاستفاده از اموال شهربانى و غيره براى خود چندين ويلا در شمال، دماوند و ... تدارك ديده بود. نامبرده طبق گزارش ساواك در ماجراى كودتاى28 مرداد 1332 از طريق شعبه تجسس ركن دوم ارتش به دستگيرى و شكنجه مبارزان پرداخته و دستورات را مستقيمااز مستشاران آمريكايى دريافت مى‏نموده و در چند نقطه تهران چندين مركز شكنجه مخفى ايجاد نموده و جهت گرفتن اعتراف از زندانيان و همچنين ترفيع درجه و انعام از هيچ‏گونه شكنجه‏اى مضايقه ننموده است. مبصر در سال 1347 بنا به دعوت محرمانه پليس اسرائيل از اين كشور بازديد به عمل آورده است.
وى در اول خرداد 1358 با پرداخت يك ميليون و دويست هزار تومان به وسيله گروهى كه قايق موتورى داشتند و
مسافر قاچاق حمل مى‏كردند از راه خليج فارس به خارج از كشور گريخت.
اسناد ساواك ـ پرونده انفرادى