سند نامه ::
 
اختلاف هویدا و آموزگار

به : 342 تاریخ 29 / 10 / 56
از : 20 ه 22 شماره : 98215

از چندى پيش اختلافاتى در كليه سطوح بين آقاى آموزگار و آقاى هويدا مشهود مى‏باشد خصوصا در زمينه تحويل و تحول كاخ پذيرايى دولت در سعدآباد كه مربوط به دولت است ليكن طبق اوامر منصور در اختيار وزير دربار مى‏باشد و محل اقامت ايشان است و مجددا اوامرى صادر شده كه كاخ مزبور به دربار شاهنشاهى واگذار شود با پرسنل و وسائل و گويا آقاى كاشفى وزير مشاور به خانم امانپور مديركل تشريفات نخست‏وزيرى اظهار داشته‏اند كه آقاى نخست‏وزير فرموده‏اند دولت بودجه ندارد اين تعداد كارمندان را به
دربار مامور كند اگر وزارت دربار مى‏خواهد بايستى آنها را منتقل نمايد و حقوق و مزايا آنها را بدهد مگر تعداد كمى از آنها مى‏توانند مامور شوند ضمنا در زمينه تعداد 12 تخته قالى و قاليچه مربوط به نخست‏وزيرى كه در اختيار آقاى هويدا قرار گرفته ايشان پيغام داده‏اند كه پول اين فرشها را بايستى دولت پرداخت نمايد آقاى نخست‏وزير اظهار نموده‏اند كه دولت بودجه ندارد مگر موقعى كه آقاى علم وزير دربار بودند هزينه و خرج ايشان را دولت مى‏داد همچنين در مورد انتقال برخى مانند دكتر شادمان و مجيدى و غيره به وزارت دربار و در مورد تعدادى اتومبيل و خدمه كه از نخست‏وزيرى در اختيار آقاى هويدا است همواره اختلاف نظراتى وجود دارد.
نظريه شنبه : اساسا آقاى آموزگار در اغلب جهات در قطب مخالف آقاى هويدا قرار دارد خصوصا از نظر ولخرجى و ريخت و پاش.
نظريه سه شنبه : شنبه شخص مطلعى است. تاكستانى
نظريه 4 شنبه : منبع در مسير خبر قرار دارد. ماجد
محترما از نظر استحضار بعرض مى‏رساند
همراز 2 / 11 / 36
[پى نوشت نصيرى :]... براى وزير دربار شاهنشاهى خريدارى شده كه وزير دربار شاهنشاهى به آنجا منتقل خواهد شد.
اين شايعات را بيشتر اطرافيان بوجود مى‏آورند مگر اختلاف سليقه در جاهاى ديگر نيست.