سند نامه ::
 
اختلاف هویدا و اردشیر زاهدی

موضوع : اختلاف بين آقاى نخست‏وزير و وزير امور خارجه
به : 327 تاریخ 12 / 5 / 48
از : 20 / ه / 8 شماره : 25369 / 20 ه 8

چند روز قبل دكتر صادق برزگر در مجلسى اظهار مى‏داشت به طورى كه شنيده‏ام چندى قبل بين آقايان هويدا و زاهدى اختلافى روى داده و تصور مى‏رود يكى از علل تعويض زاهدى نتيجه اين اختلاف باشد.
نظريه 20 / ه / 8
در مورد صحت و سقم موضوع فوق نمى‏توان اظهارنظر صريحى نمود.
نسخه دوم در پرونده اميرعباس هويدا و نسخه دوم [سوم]در پرونده وزارت امور خارجه بهره‏بردارى و در پرونده حسن زاهدى و اردشير زاهدى منعكس شد
16 / 5 / 48