سند نامه ::
 
اختلاف در هيئت دولت

به : 327 تاریخ 2 / 2 / 48
از : 20 ه 5 شماره : 34446 / 20 ه 5

اخيرا در هيئت دولت دودستگى عجيب رخ داده حتى مردم عادى از آن سخن مى‏گويند. عده‏اى معتقدند كه بعضى وزرا وابسته به سازمان سيا مى‏باشند از قبيل آموزگار. زاهدى. پرتو. حسن زاهدى. گودرزى از نخست‏وزير حرف‏شنوى ندارند و تاكنون چند مرتبه بين آنان دلتنگى بوجود آمده است و در مقابل دولت هويدا از طرف عده‏اى كه وابسته به فراماسونرى هستند مانند ستوده. كشفيان. روحانى. نيك‏پى تقويت مى‏شوند.
نظريه منبع : در حال حاضر مردم منتظر يك اصلاح عميق و فورى در وضع عمومى مى‏باشند و حالت انتظار در همه مردم موجود است
نسخه اول محصول منبع
بهره‏بردارى و در پرونده وزراء فوق منعكس شد
بررسى ـ بهره‏بردارى محصول منبع 3 / 2 / 48