سند نامه ::
 
یک گزارش ساواک

موضوع : مهدى بازرگان
تاریخ 14 / 2 / 50
رونوشت گزارش خبر شماره : 7438 / ه

به‏طورى كه مهندس على آيت‏اللهى اظهار مى‏داشت مهندس مهدى بازرگان روزهاى جمعه و شنبه كه مصادف با روزهاى سوگوارى بوده به اتفاق همسرش به شيراز آمده و در هتل پارك سعدى اقامت داشته و آقاى دكتر سيد عنايت‏اله با وى در هتل ملاقات نموده است. آقاى سلامى از او دعوت مى‏كند كه به منزل وى برود اما آقاى بازرگان قبول نمى‏كند و مى‏گويد اگر منزل شما و كسى بروم بعدا براى آنها از جانب دستگاهها مزاحمت فراهم مى‏شود كه بازرگان را به منزل خود دعوت نموده‏ايد به همين مناسبت منزل كسى نرفته و با ديگران هم ملاقات نكرده است.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه يكشنبه : 1ـ صحت خبر مورد تأييد است. 2ـ مهدى بازرگان به اتفاق همسر و بچه‏اش و مادرش و يك نفر زن ديگر به شيراز آمده. 3ـ سوابق آقايان سلامى و آيت‏اللهى در بخش 312 موجود است.
نظريه چهارشنبه : صحت اظهارات شنبه مورد تأييد است.
نظريه 7 / ه : نظريه مورد تأييد است دستور داده شد با استفاده از كليه امكانات تماس‏هاى احتمالى مهندس بازرگان را مشخص نمايند. نتيجه متعاقبا به عرض خواهد رسيد.
رونوشت برابر اصل است در شماره 123022 مى‏باشد.
در پرونده 27781 بايگانى شود.