سند نامه ::
 
ملاقات خصوصی

موضوع : مهندس مهدى بازرگان عطف : 12005 / 312 ـ 4 / 12 / 52
به : 312
از : 20 ه 12 شماره : 121367 / 20 ه 12
مهندس مهدى بازرگان ضمن ملاقاتى خصوصى در مورد كمك به امير كه در حال حاضر به دو سال زندان محكوم گرديده اظهار داشت: من به كارخانه گفته‏ام تا آنجا كه امكان دارد به او كمك كنند و مزايايش را براى والدينش بفرستند سپس در پاسخ دوستش مبنى براينكه فقط مزايا مورد نظر نيست ما از شما انتظار كمك بيشترى داريم اظهار نموده تو كه از وضع باطنى ما اطلاع ندارى تنها يك مورد كمك به امير نيست ما گرفتاريهاى ديگر هم داريم ديگران هم توقعات گوناگون از ما دارند و در مورد امير اضافه كرده مبارزه و خط‏مشى آن فرق مى‏كند بعضى‏ها اشتباه مى‏كنند و فدا مى‏شوند ولى تو عقيده من را خوب مى‏دانى اگر يادت باشد در زندان كه با هم بحث مى‏كرديم من مى‏گفتم با ترور افراد كارى از پيش نمى‏رود بلكه در مبارزه شكست خورده و نابود مى‏شويم ما بايد از راه تبليغ و نشر كتاب يا مجلات مفيد مردم را متوجه نقشه‏هاى استعمارگران بنمائيم نه اينكه اسلحه برداشته و به جان افراد مملكت خود شليك كنيم ما از اين كار نه تنها نتيجه نمى‏گيريم بلكه ... مى‏گويم بايد فكر كنى بازرگان حالا كه ثروتمند شده ديگر فكر سابق را ندارد مانند بعضى‏ها كه اين‏طور مى‏گويند ولى من هدف و عقيده خود را دنبال مى‏كنم من و با رفقايم به اين پسره (امير) نگفتيم كه برود اعلاميه چاپ كند يا كارهاى ديگرى بنمايد و ادامه داد ما بودجه‏اى كه چند درصد از سود كارخانه ايرفو و شركت صافياد مى‏باشد براى صرف تبليغات و مبارزات اصولى و و پيگير گذاشته‏ايم در پايان قرار شد بعد از عيد سال نو و مبلغ 2000 ريال به دوستش جهت خريد كتب مفيد بدهد تا آنها را خريدارى و به دوستان هديه كند.
نظريه شنبه : به نظر مى‏رسد شهرت امير دستگير شده تقدسى باشد.
نظريه چهارشنبه : بصحت گزارش شنبه اعتماد حاصل است.
2ـ از مفاد خبر استنباط مى‏گردد كه مهندس مهدى بازرگان با رعايت كليه جوانب فعاليتهايى دارد كه در جهت سازندگى افراد در بيدارى افكار و مطالعه بوده و كارخانه ايرفو و شركت مربوط به آن به نام صافياد كاملاً تحت نفوذ مشاراليه مى‏باشد.
3ـ به شنبه آموزش لازم در زمينه تماس مجدد و كسب اخبار مورد نياز داده شده.
4ـ هرگونه تحقيق مستقيم پيرامون مفاد خبر موجب سوخته شدن شنبه خواهد شد.
5ـ خلاصه‏اى از سابقه و سرانجام پرونده اتهامى امير كارمند كارخانه ايرفو مورد نياز است.
15 / 12 / 52
1ـ ارسال گردد. 2ـ بخش 23 درباره كارخانه ايرفو و نفوذ در آن اطلاعات لازم به اطلاع برسد و فيش كارخانه ارائه گردد. 16 / 12
يك نسخه با پى‏نوشت رياست ساواك تهران تحويل گرديده است. 18 / 12 / 52* تاريخ : 25 / 11 / 52
شماره : 120612 / 20 ه 12
به : 312
از : 20 ه 12
موضوع : كمك مهندس مهدى بازرگان
در تماسى براى دريافت كمك جهت شخص به نام امير كه كارمند كارخانه ايرفو بوده و به دو سال زندان محكوم شده است با نامبرده بالا حاصل و از وى قول گرفته شد كه ماهيانه مبلغى براى خانواده او بفرستند در ضمن مهندس بازرگان اظهار نمود شب عاشورا كه من در مجلس سوگوارى مسجد جليلى شركت كرده بودم گنجه‏اى و عاشورى كه خود را خراسانى معرفى كرده بود دستگير كرده‏اند.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه چهارشنبه : گنجه‏اى مورد بحث جلال گنجه‏اى واعظ مى‏باشد كه چندى قبل در زندان به سر مى‏برده است و خراسانى همان حبيب‏اله عاشورى واعظ ممنوع‏المنبريست كه با نام مستعار خراسانى در مسجد جليلى بوعظ مى‏پرداخته و با يكديگر دستگير گرديده‏اند.
سپاهى
آقاى عباسى بهره‏بردارى شود. 28 / 1 /