سند نامه ::
 
مسجد قبا

پس از اتمام نماز جماعت مغرب و عشا در مسجد قبا با حضور بيش از / 10 نفر از ساعت 2200 11 / 6 / 37 الى نيم بامداد 12 / 6 / 37 مجلس وعظ برگزار كه پس از تلاوت قرآن مهندس بازرگان منبر رفت و درباره آزادى‏ايكه بمردم داده شده صحبت و از سال 41 كه به اتفاق آيت‏اللّه‏ طالقانى بازداشت شده صحبت و موضوع را بامروز كشاند كه مسلمانان توانسته‏اند نسبتا بآزاديهايى دسترسى پيدا نمايند و گفت همين قدر كه تاريخ شاهنشاهى سرنگون شد خوشحال هستيم و بايست بدنبال اين شادى شاديهاى بزرگترى بدست آوريم كه بايد با صبر و شكيبايى عمل نمود نه با عجله و سريع و در بين صحبتهاى خود از مردم خواهش نمود كه بدون دادن شعار و حتى فرستادن صلوات مجلس را ترك كنند. بعد از نامبرده دكتر مفتح به منبر رفت و ضمن دعا براى خمينى از مردم دعوت نمود كه روز دوشنبه عيد فطر در بيابان قيطريه جمع شوند تا مسايل سياسى و اجتماعى و مذهبى را از بهترين سخنرانان گوش نمايند و سپس درباره كشته‏شدگان شهرستانهاى ايران صحبت كرد و اضافه نمود كه اين خون گرانبها نبايد فراموش شود با اين همه از خودگذشتگى توانستيم تا اندازه‏اى به آزادى برسيم و بايد همانطور كه مهندس بازرگان گفت با صبر و شكيبايى و ايستادگى و مقاومت به آرمانهاى اسلام و امام خمينى نائل آئيم كه جمعيت سه بار با صداى بلند صحيح است گفتند و در خاتمه براى خمينى دعا نمود ـ تعداد زيادى اعلاميه پخش شد منجمله يك اعلاميه به امضاى گروه مبارز نصر درباره مسافرت هوا كوفنگ كه مسافرت او را به ايران محكوم نموده‏اند و ديگر زندگى نامه مجاهد آيت‏اله منتظرى به امضاء روحانيون مبارز و همچنين تمثال اعليحضرت كه نقاشى شده بود و رو لباس او USAنقش بسته بود با جمله انقلاب سياه نوشته بود بديوار خيابان اطراف مسجد نصب شده بود كه مردم مطالعه ميكردند. تظاهرات نشد ـ پليس در محل مستقر بود. درگيرى بوجود نيامد.

* تاريخ: 11 / 6 / 37
شماره: 50871 / 20 ه 12

گزارش خبر
موضوع : برگزارى نماز عيد فطر

ساعت 2200 روز 10 / 6 / 37
قبل از شروع سخنرانى مهندس مهدى بازرگان در مسجد اميرالمومنين واقع در اميرآباد پيشنماز مسجد بنام موسوى بالاى منبر رفت و خطاب به حاضرين كه چند هزار نفر بودند گفت صبح روز عيد فطر همه در اينجا جمع شويد قرار است دستجمعى با پاى پياده به خيابان زنجان واقع در خيابان آيزنهاور برويم و نماز عيد فطر را در فضاى بازى كه در آن خيابان واقع است برگزار نمائيم اين راه‏پيمائى در واقع يك تظاهرات آرام نيز محسوب ميشود.
نظريه سه‏شنبه : منبع در اظهارات خود صادق است اصلح است پيش‏بينى‏هاى لازم در اين مورد معمول گردد.
نظريه چهارشنبه : بحث پيرامون اين مسئله كه نماز عيد فطر را به تظاهراتى تبديل نمايند در ساير مساجد و بوسيله افراد نيز شنيده شده است.