سند نامه ::
 
مذاكرات ناصر ميناچى مقدم با افراد مختلف

تاریخ 28 / 6 / 57
1ـ روز 28 / 6 / 57 (2537 شاهنشاهى)، ناصر ميناچى مقدم (از اعضاء جمعيت ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر) قبل از خاتمه تحصن در منزل آيت‏اله شريعتمدارى از قم تلفنى يا زنى كه از خبرنگاران روزنامه گاردين بوده، تماس گرفته و ضمن عنوان مطالبى در مورد چگونگى تحصن 7 تن از اعضاء جمعيت مذكور ،مواردى را بصورت زير بعنوان خواسته‏هاى اين جمعيت در اختيار خبرنگار مورد بحث قرار داده است:
الف ـ الغاء حكومت نظامى در سراسر كشور
ب ـ تعقيب عاملين كشتارهاى چند ماه اخير
پ ـ آزادى كليه زندانيان سياسى و تبعيدشدگان
ت ـ رعايت كليه آزاديهاى حقوق سياسى و اعلاميه حقوق بشر
2ـ روز 28 / 6 / 57، ناصر ميناچى مقدم (قبل از خاتمه تحصن) از قم تلفنى با دفتر انجمن بين‏المللى حقوق بشر در نيويورك تماس گرفته و قصد مذاكره با زنى بنام «مورين» را داشته كه سكرتر انجمن مذكور پاسخ داده زن مورد بحث بمسافرت رفته است. نامبرده از سكرتر تقاضا نموده كه مطالب زير را از طريق «مورين» به اطلاع دبيركل انجمن مزبور برساند : «جميعت ايرانى طرفدار حقوق بشر از فعاليت دبيركل انجمن در مورد تماس با دولت ايران درباره آزادى رئيس جمعيت ايرانى (مهدى بازرگان) و اينكه دولت ايران بما اجازه ادامه فعاليت داده، تشكر مينمايد».
يادشده اضافه نموده: «اعضاى جمعيت ما فعلاً در محل تحصن در قم نزد آيت‏اله شريعتمدارى صدر مسلمانان بسر ميبرند و از سه روز ديگر فعاليت خود را در تهران آغاز ميكنيم، ولى گرچه دولت ايران بنامه قبلى انجمن بين‏المللى عمل نكرده و بعد از برقرارى حكومت نظامى رئيس جمعيت (مهدى بازرگان) و يكى از اعضاء را گرفته‏اند و سپس تهديداتى نسبت باعضاء هيئت اجرائى نمودند، معهذا تقاضاى ما اين است كه نامه ديگرى براى شاه بنويسيد و ضمن اشاره بنامه قبلى درخواست شود كه علاوه بر دادن اجازه براى فعاليت مجدد، بدولت نيز دستور داده شود كه بدون ايجاد مزاحمت به ما اجازه دهند، تحقيقات لازم را درباره حادثه جمعه 8 سپتامبر (17 / 6 / 57) بنمائيم تا بتوانيم با مدارك موجود خبر جالبى تهيه و مستقيما براى انجمن بين‏المللى حقوق بشر به نيويورك بفرستيم».
نامبرده در خاتمه اظهارات خود افزوده :
«لطفا فتوكپى نامه‏اى كه بعنوان شاه تهيه ميشود، براى جمعيت ايرانى ارسال گردد».
ارزيابى خبر : انجام مذاكرات صحت داشته و مطالب بالا بين نامبردگان عنوان شده است.
اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزيرى اعلام گرديده است.