سند نامه ::
 
گزارش وقايع و حوادث حوزه فرماندارى نظامى تهران و حومه

مدت : از ساعت 0800 روز 20 / 11 / 1357 الى ساعت 1700 روز 20 / 11 / 1357
1ـ برابر گزارش گارد شاهنشاهى روز 19 / 11 / 1357 سرباز وظيفه عزيزاله يزدانى گماشته مرحوم سرهنگ كوثر جمعى گارد شاهنشاهى خودرو پيكان شماره 92239 تهران ع دولوكس كرم رنگ مدل 1357 افسر مذكور را ربوده و با لباس غير نظامى به بجنورد گريخته است. (مراتب به ژاندارمرى ك ش و شهربانى ك ـ ش و دژبان مركز اعلام گرديد)
2ـ برابر گزارش فرماندارى نظامى منطقه 1
الف ـ چهار نفر غير نظامى مشروحه زير در مورخه 19 / 11 / 1357 به همافر دوم مهدى على‏آبادى جمعى پايگاه يكم شكارى گردان نگهدارى مراجعه و از مشاراليه ميخواهند كه همبستگى خود را با روح‏اله خمينى اعلام و در راه‏پيمائى مورخه 19 / 11 / 1357 شركت و از دولت بازرگان پشتيبانى نمايد كه همافر مذكور از قبول پيشنهاد آنها خوددارى و غير نظاميان مذكور با كمك اهالى محل به همافر نامبرده بالا و برادرش بنام على على‏آبادى حمله‏ور با چاقو آنان را مجروح مى‏نمايند كه چهار نفر افراد حمله‏ور دستگير و مسئله تحت رسيدگى است.
الف ـ سيدكمال مصطفوى ب ـ حسين حيدرى ـ پ ـ تهرانى ـ ت ـ ولى نظريه : به نظر ميرسد عناصر اخلالگر در مرحله بعدى به منازل افسران و درجه‏داران نيروى‏هاى مسلح مراجعه و چنين عملى را انجام دهند.
ب ـ اعلاميه مشروحه زير در منطقه 1 پخش شده است. اگر همه عزيزانمان را در خاك بغلطانند ـ اگر با پاى برهنه در روى برف زمستانى مرا برژه وا دارند ـ اگر براى تبعيد مرا به ظفار فرستند و اگر در آخر بجوخه اعدام بسپارند به امام قسم كه بروى برادرانم آتش نخواهم گشود.
پ ـ در ساعت 1120 روز جارى شخصى بنام عين‏اله دارايى كه تعدادى در حدود يكصد قطعه اسكناس پنجهزار ريالى چاپ شده ملصق به عكس خمينى در خيابان فرح‏آباد ژاله ميفروخته مقارن ساعت 1130 نيز شخص ديگرى بنام محمد محمدخانى كه حدود پنجاه و هشت قطعه اسكناس پنجهزار ريالى ملصق بعكس خمينى را در ميدان بهارستان ميفروخته بوسيله مأمورين فرماندارى نظامى دستگير شدند پس از تشكيل پرونده به باغشاه اعزام خواهند شد.
3ـ برابر گزارش فرماندارى منطقه 2 فرماندارى نظامى در ساعت 0930 روز جارى تعدادى حدود 100 نفر مخالف قانون اساسى تظاهرات ضد ملى نموده و خودروهاى طرفداران قانون اساسى را پنجر نموده و يا شيشه‏هاى آنها را شكستند و سپس در كف خيابان بعنوان مخالفت با قانون اساسى نشستند كه به مأمورين فرماندارى نظامى اعلام گرديد نسبت به متفرق كردن آنها اقدام نمايد.
4ـ برابر گزارش فرماندارى نظامى منطقه 4
الف ـ در ساعت 1025 روزجارى در دروازه دولت بين مخالفين و موافقين قانون اساسى درگيرى ايجاد شد كه با استعمال گاز اشك‏آور متفرق گرديدند.
ب ـ در ساعت 1200 اتومبيل مزدا قرمز رنگ بدون پلاك با چهار نفر سرنشين زن مسلح بطرف مأمورين پليس تيراندازى نموده سپس از سعدى شمالى بطرف جنوب متوارى گرديدند كه مراتب به پليس تهران جهت تعقيب و دستگيرى متجاوزين ابلاغ گرديد.
5ـ برابر گزارش افسر شناسائى هوائى
الف ـ در ساعت 1000 روز جارى تعدادى در حدود 30000 الى 40000 نفر از طرفداران قانون اساسى در ورزشگاه امجديه اجتماع نموده بودند.
ب ـ در ساعت 1000 تعداد 30000 نفر در دانشگاه تهران اجتماع نموده بودند و تعداد زيادى تاكسى در ميدان 24 اسفند در حال رژه رفتن بودند.1
6ـ برابر گزارش ضد اطلاعات در ساعت 1017 در نزديكى سفارت آمريكا تعدادى به طرفدارى از خمينى اجتماع نموده و شعار ميدادند كه گروهبانيكم مرتضى تقى‏زاده رسته پياده جمعى كرمانشاه كه از مأمورين فرماندارى نظامى ميباشد به مردم اظهار ميدارد ما نوكر خمينى هستيم و مردم را بطرف امجديه هدايت مى‏نمايد كه اين اجتماع توسط پرتاب گاز اشك‏آور از طرف مأمور ديگر فرماندارى نظامى متفرق ميگردند.
7ـ برابر گزارش بخش 7 دژبان مركز در ساعت 1030 روز جارى جمعيتى در حدود 10000 الى 20000 هزار نفر در دانشگاه تهران اجتماع نموده و مهندس مهدى بازرگان براى نامبردگان سخنرانى مينموده است.
8ـ برابر اعلام آقاى دكتر هوشيار (با نام مستعار) يكى از پزشكان كه سابقا استاد دانشگاه تهران بوده و در بيمارستان پهلوى در قسمت پاتالوژى تدريس ميكرده در يك مهمانى خانوادگى اظهار داشته مقدار متنابهى اسلحه و مهمات در زير زمينها و سردخانه بيمارستان پهلوى نگاهدارى شده و با استفاده از آمبولانس‏هاى اورژانس اسلحه وارد و يا در مكان‏هاى ديگر توزيع ميشود حتى تعدادى افراد مسلح از اين سلاحها شبانه‏روز نگاهدارى مى‏نمايد. (مراتب جهت تعيين صحت سقم قضيه بسازمان تهران اعلام گرديد.) معاون و رئيس ستاد فرماندارى نظامى تهران و حومه ـ سرلشگر رضا ناجى1ـ اجتماع دانشگاه تهران براى شنيدن سخنرانى مهندس بازرگان بود. بازرگان در سخنان خود «برنامه دولت انقلابى را در 6 ماده اعلام داشت... 1ـ احراز و انتقال قدرت 2ـ ارائه و اثبات قانونيت (رفراندوم) 3ـ احيا و اداره و اصلاح مملكت 4ـ انتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آراء عمومى براى تدوين و تصويب قانون اساسى جديد 5ـ انتخابات مجلس شوراى ملى 6ـ استعفا و تحويل كار به رئيس جمهورى و به دولت رسمى بعدى.» اين مراسم يك ساعت و نيم طول كشيد. (اطلاعات، ش 15781، ص 7)
البته يك اجتماع ديگر نيز امروز (20 / 11 / 57) در دانشگاه تهران بر پا شد كه از طرف سازمان چريكهاى فدايى خلق بود اما ظاهرا جاى‏شان را به مهندس بازرگان دادند تا با مردم سخن بگويد. (از سيد ضياء تا بختيار، ص 919)