سند نامه ::
 
صدور گذرنامه برای مهندس مهدى بازرگان

از : 312
محترما به استحضار مى‏رساند:
منظور :
شهربانى كشور نظريه ساواك را در مورد صدور گذرنامه جهت نامبرده بالا استعلام نموده است.
سابقه :
برابر سوابق موجود مشاراليه يكى از همكاران نزديك دكتر مصدق و از مؤسسين جمعيت باصطلاح نهضت آزادى و طراح و مسئول انجمنهاى اسلامى دانشجويان و مهندسين مى‏باشد و از سال 32 تا 41 چندين بار به اتهام اقدام عليه امنيت داخلى مملكت و اهانت به مقام شامخ سلطنت دستگير و در آخرين بازداشت پرونده‏اش در اداره دادرسى نيروهاى مسلح شاهنشاهى منجر به صدور راى محكوميت به مدت ده سال حبس مجرد گرديد و بالاخره در تاريخ 4 / 8 / 46 به مناسبت جشنهاى فرخنده تاجگذارى مورد عفو ملوكانه واقع و از زندان آزاد گرديده است. ضمنا مشاراليه در وقايع 15 خرداد 42 عناصر جمعيت نهضت آزادى را از داخل زندان رهبرى مى‏نموده است.
نظريه
با عرض مراتب و با عنايت به اينكه شخص مورد بحث در سالهاى اخير تا حدودى جانب احتياط را رعايت نموده و فعاليتهاى وى منحص به شركت در جلسات مسجد هدايت و استماع سخنرانيهاى وعاظ بوده و به موجب مفاد بولتن شماره 28 / 1 / 53 مخالفت خود را با مبارزات چريكى اعلام و آن را يك نوع خودكشى تلقى نموده است به نظر مى‏رسد موافقت با صدور گذرنامه كه منظور ديدار فرزند و بازديد يك كارخانه در سوئد است در روحيه وى حُسن اثر داشته باشد عليهذا مستدعى است اوامر عالى را در اين مورد امر به ابلاغ فرمايند.
كارمند اقدام.
نظريه شنبه : نظرى ندارد.
نظريه سه‏شنبه : نظرى ندارد. برليان
نظريه چهارشنبه : نظرى ندارد. سپاهى
در مورد انحلال شركت انتشار ساواك تهران طى يكى از گزارشات خود.
نظريه شنبه را در مورد عكس‏العمل منفى اين اقدام درج نموده بود و بررسى بنابراين در صورت نياز مراتب طى گزارشى به عرض برسد. 27 / 1
رئيس دايره اقدام. تابش
رئيس بخش 312
از طرف رئيس اداره يكم عمليات و بررسى. عطارپور
محترما به نظر اينجانب با سابقهاى كه مهندس بازرگان دارد و بهره‏بردارى كه از مسافرت او در خارج از كشور توسط عناصر منحرف صورت خواهد يافت.
به مصلحت نيست كه موافقت شود. موكول به امر عاليست 31 / 1 / 53