سند نامه ::
 
سخنرانى مهندس مهدى بازرگان

از: 20 ه 12 تاریخ 4 / 7 / 56
به: 312 شماره: 23085 / 20 ه 12


روز 21 / 6 / 36 مهدى بازرگان در مسجد قبا ضمن سخنرانى اظهار داشت هنگامى كه مردم من را خارج از مسجد و در راه مى‏بينند مرتب نامه و يادداشت به من مى‏دهند و سؤال مى‏نمايند چرا فلان مطلب را كه مورد نظر مردم است در سخنرانى‏هاى خود مطرح نمى‏نمايم و در اين مورد اصرار دارند كه اين مطالب گفته شود. سپس بازرگان مثالى زد و گفت اين زمان مانند موقعى شده كه فقيرى بر سر سفره شاه برود و از حول اينكه مبادا او را با اردنگ بيرون كنند و با اينكه تا به‏حال چنين خوراكى‏ها را نديده از ناراحتى و حول حتى يك لقمه هم نخورده و احتمالاً به محض خوردن يك لقمه خفه مى‏شود. اكنون هم مانند آن موقع است يعنى جوانان از من مى‏خواهند كه سؤال‏هاى آنها را پاسخ دهم و انتظار و اصرار دارند تا زمان مساعد و وقت مناسب است هرچه درد دل دارند همه عقده‏ها و همه خواسته‏ها گفته شود مثلاً مى‏گويند چرا از آن مرجع بزرگ كه از ما است آن حضرت آيت‏اله خمينى (در اين هنگام حاضر صلوات فرستادند) صحبت نمى‏كنى و يا فرد ديگر سؤال نموده چرا به ماركسيست مى‏خنديد ولى به بهائى‏ها كه اين همه براى مملكت فجايع و تجاوز خيانت‏ها به بار آورده حرف نمى‏زنيد و يا يك دختر خانم ديگر يادداشتى داده و گفته اين را روى منبر بگوئيد كه چرا عده‏اى از دختران كه با حجاب هستيم
توى دانشگاه راه نمى‏دهند بله همه اينها درست و حق است انشاءاله اگر فرصت بود طبق برنامه صحبت خواهد شد.
نظريه يكشنبه: سخنرانى و روش مهدى بازرگان در افكار جوانان و گرايش آنان به طرف وى بدون تأثير نخواهد بود.
نظريه سه شنبه : نظريه يكشنبه مورد تاييد است. دهر
نظريه چهارشنبه : نظريه سه شنبه مورد تاييد است.
ضمنا سخنان بازرگان روى نوار ضبط گرديده و موجود مى‏باشد. آرزو
محترما به استحضار برساند 5 / 7 / 36
در پرونده 27781 بايگانى شود


* تاريخ : 14 / 2 / 37
به: تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور
مهدى بازرگان
فتوكپى نامه مورخ 5 / 2 / 2537 مهدى بازرگان كه به عنوان رئيس شهربانى كشور
شاهنشاهى نوشته شده به پيوست ايفاد مى‏گردد.
ر. ش. ك. ش ـ سپهبد صمديانپور
در پرونده شخصى مهدى
بازرگان به كلاسه 27781
بايگانى شود دايره بررسى على روحانى 21 / 2 / 37