سند نامه ::
 
خاتمه تحصن اعضاء جمعيت ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر

عزيمت مهدى بازرگان به قم و خاتمه تحصن اعضاء جمعيت ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر
متعاقب استقرار حكومت نظامى در تهران و 11 شهر ديگر، هفت تن از اعضاء جمعيت ايرانى دفاع از آزادى و حقوق بشر روز 25 / 6 / 57 (2537 شاهنشاهى)، به شهر قم عزيمت و در منزل آيت‏اله سيدكاظم شريعتمدارى تحصن اختيار نمودند
(مراتب قبلاً به استحضار رسيده است.)
به قرار اطلاع روز 28 / 6 / 57، مهدى بازرگان (عضو موسس جمعيت باصطلاح نهضت آزادى كه طبق ماده 5 فرماندارى نظامى تهران دستگير و روز 26 / 6 / 57 آزاد شده) بقم مسافرت و پس از ملاقات و مذاكره با آيت‏اله سيدكاظم شريعتمدارى به اتفاق متحصنين منزل آيت‏اله شريعتمدارى به تهران مراجعت نموده است.
ارزيابى خبر : خبر صحت دارد.
اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزيرى اعلام گرديده است.1ـ بولتنى كه پيش رو داريد، بولتن ويژه‏اى است كه با شماره 7329 / 312 و تاريخ 28 / 6 / 57 با عنوان «اظهارات مهدى بازرگان مؤسس جمعيت باصطلاح نهضت آزادى و رئيس كميته آزادى و حقوق بشر در ايران» منتشر شد كه صفحه اول كه دربردارنده همين مشخصات است در اينجا نيامده. متن اين سند احتمالاً بازجويى‏هاى ساواك در مدت چند روز بازداشت مهندس بازرگان است كه تحت عنوان مصاحبه در اينجا آمده. مرحوم بازرگان درباره اين دستگيرى و جزئيات آن در خاطرات خود حرفى به ميان نياورده. در كتاب شصت سال خدمت و مقاومت، صرفا به اين نكته اشاره شده كه «صبح روز 17 شهريور مهندس بازرگان و شمارى از مبارزان ملى مذهبى و اعضاى جمعيت دفاع از آزادى و حقوق بشر دستگير و زندانى شدند. متعاقب اين بازداشت‏ها چند تن از اعضاى جمعيت در اعتراض به اين دستگيريها در منازل مراجع قم متحصن شدند. بازداشت بازرگان و ديگر دستگيرشدگان 10 روز بيشتر طول نكشيد و روز 28 شهريور آزاد شدند.» (ج 2، ص 249) البته طبق اين سند روز آزادى مرحوم بازرگان 26 شهريور است.