سند نامه ::
 
تماس خبرگزارى يونايتدپرس با مهندس بازرگان

از: 20 ه 12 تاریخ 5 / 10 / 57
به: 312 شماره: 28184 / 20 ه 12

مورخ 3 / 10 / 57 شخصى كه خود را رزوى از يونايتدپرس معرفى مى‏نمود با مهندس بازرگان صحبت و اظهار داشت: ديروز شما ملاقاتى داشتيد تا اعليحضرت؟ بازرگان: كى گفت. رزوى: خوب ديگر اينها هم گفته مى‏شود.
بازرگان: نه. رزوى: بله. بازرگان: نه حالا من نمى‏خواهم در اين زمينه مطلبى منتشر بشود روزى: ولى ملاقات داشتيد. بازرگان: آن هم عذر مى‏خواهم يعنى مثبت و منفى‏اش نمى‏خواهم جواب بدهم. رزوى: چيزى هست يعنى پيشنهادى به شما شده است. بازرگان: عرض كردم كه مى‏خواهم در اين زمينه سكوت داشته باشم. رزوى: خبرهاى ديگر چه داريد. بازرگان: خبر خاصى من ندارم ولى آيا اين ابلاغيه اصلاحى كه بعد از عاشورا به شاه و دولت و آرتش بوده به شما رسيده است. رزوى: مال نهضت آزادى. بازرگان: نه مال همه بود يعنى مال حقوق بشر، نهضت آزادى و حقوق‏دانان و ... بوده شما نديدى؟ رزوى: نه من نديدم.بازرگان:
عجب: چون هم انگليسى و هم فارسى بوده. رزوى: به من نرسيده.
بازرگان: شما با دكتر لاهيجى مربوط هستيد. رزوى: به دكتر لاهيجى چرا و حالا كجا هستند.
بازرگان: دكتر لاهيجى همانجا كه سود هست و قاعدتا بايد در دفترش باشد و امروز بعد از ظهر هم قرار است بدفتر حقوق بشر بيايد. رزوى: صحيح: صحيح من با ايشان تماس مى‏گيرم.
بازرگان: بله با ايشان تماس بگيريد و اين نسخه را از او بگيرد و يا گر كسى را بفرستيد ممكن است يك نسخه ترجمه انگليسى يا فارسى ابلاغيه را به شما بدهم. رزوى: چرا من مى‏خواهم ولى حالا مسئله‏اى براى موتور سوار ما پيش آمده كه نمى‏تواند چيزى را بياورد يا ببرد چون در راه مى‏گيرند و اذيت مى‏كنند بويژه اينكه خودش هم ايرانى است اين كار سخت است.
بازرگان: در هر حال از شما با كسى به دفتر حقوق بشر مراجعه بكنيد در آنجا هم نسخه فارسى و هم نسخه انگليسى ابلاغيه وجود دارد و امروز بعد از ظهر قرار است دكتر لاهيجى به دفتر بشر مراجعه نمايد.
رزوى: شماره تلفن آنجا را بدهيد. بازرگان: تلفن ندارد. رزوى: خيلى ممنونم و خداحافظ.