سند نامه ::
 
تماس از طریق كيهان با مهندس بازرگان

گزارش خبر موضوع : تماس فرقانى از كيهان با مهندس بازرگان
به: 312 تاریخ 29 / 7 / 57
از: 201 ه 12 شماره: 26343 / 20 ه 12

مورخ 26 / 7 / 57 شخصى بنام فرقانى از روزنامه كيهان با مهندس بازرگان تماس و اظهار داشت ما گزارشى راجع به زندانيان سياسى تهيه كرديم ولى ديروز (25 / 7 / 57) آقاى آزمون گفتند كه زندانيانى كه در چهارچوب قانون اساسى فعاليت داشته‏اند آزاد ميشوند. لكن اين سئوال پيش ميآيد كه اصولاً محاكمه اينقبيل زندانيان مگر در چهارچوب قانون اساسى بوده كه حالا بايد در چهارچوب همان قانون آزاد شوند در حاليكه دادگاههاى سياسى بايد با هيئت منصفه تشكيل شود ولى اينها را اغلب در دادگاههاى نظامى محاكمه كرده‏اند بدون اينكه حق فرجامخواهى داشته باشند لذا ميخواستم نظر جنابعالى را در اين مورد بفرمائيد.
بازرگان : اگر ميخواهيد نظرى داشته باشيد اعم از اينكه نظر نهضت آزادى يا حقوق بشر باشد، بهتر است با آقاى نزيه صحبت كنيد چون ايشان هم رئيس كانون وكلا هستند و هم اصولاً در قضيه آزاد كردن زندانيان سياسى مقدم بودند و كميسيونهاى مربوط به آزادى زندانيان سياسى نيز با حضور ايشان و وزير دادگسترى تشكيل و نتيجه‏گيرى شده است بنابراين بهتر است هرگونه سئوالى را از نامبرده بفرمائيد.
فرقانى : البته من چند بار تماس گرفته‏ام ايشان نبودند و با ايشان هم صحبت خواهم كرد ولى ميخواستم نظر جنابعالى را هم بپرسم.
بازرگان : من نظر خاصى ندارم و همان طورى كه گفتم در اينمورد با آقاى نزيه يا دكتر لاهيجى صحبت نمائيد.
فرقانى : بنظر جنابعالى تعداد زندانيان سياسى در ايران چند نفر است، بازرگان : من اطلاع دقيقى ندارم ولى تصور ميكنم متجاوز از 1500 نفر باشند.
فرقانى : تا ده هزار نفر هم تخمين ميزنند. بازرگان : فكر نميكنم.
فرقانى : اين 1500 نفر همه زندانيان سياسى هستند يا همه آنهائى كه در دادگاههاى نظامى محاكمه ميشوند بازرگان : منظور از 1500 نفر همان زندانيان سياسى هستند نه همه آنهايى كه در دادگاههاى نظامى محاكمه ميشوند زيرا قاچاقچيان هم در دادگاه نظامى محاكمه ميشوند البته وقتى كه ما ميگوئيم زندانيان سياسى ميدانيم مقصود چه كسانى هستند. ولى آنها ميگويند زندانيان
ضد امنيتى. فرقانى : آيا ميتوانند چنين عنوانى را روى آنها بگذارند چون اگر عنوان آنها سياسى باشد بايد محاكمه آنها در دادگاه با حضور هيئت منصفه انجام گيرد و اصولاً آنها ميتوانند چنين عنوانى را (زندانيان ضد امنيتى) روى اينگونه متهمين بگذارند و آيا قانون دست آنها را در اينمورد باز گذاشته است. بازرگان : قانونا كه مجاز نيستند چنين كارى را بكنند ولى به زور اين كار را انجام ميدهند.
فرقانى : كميته دفاع از حقوق بشر در مورد آزادى زندانيان سياسى چه اقداماتى را انجام داده است. بازرگان : نامه نوشته و مواردى را خواستار شده است.
فرقانى : آيا اميدوارى هست. بازرگان : بله شايد هم باشد.
نظريه يكشنبه : باتوجه بوضعيت شنبه مفاد خبر صحت دارد ضمنا باتوجه به متن خبر شماره پيروى كه بطور مستقيم و به اختصار كسب و به موقع اعلام گرديده بود، مفاد خبر فوق حاوى تمام مطالب عنوان شده بين نامبردگان بوده كه بطور تكميلى تنظيم و جهت استحضار تقديم ميگردد. پريسا
نظريه سه‏شنبه : نظريه يكشنبه مورد تاييد است. دهر
نظريه چهارشنبه : نظريه سه‏شنبه تاييد ميگردد. آرزو
* امروز (26 / 7 / 57) «نزديك به 700 تن از دانشجويان دانشكده پزشكى دانشگاه تهران به عنوان پشتيبانى از آزادى زندانيان (سياسى) و اعتراض به حوادث خونين اخير در سرسراى اين دانشكده اجتماع كردند. دانشجويان در حالى كه شعارهايى به طرفدارى از آزادى زندانيان سياسى مى‏دادند، تظاهراتى در محيط دانشكده برپا كردند. در اين تظاهرات ماموران دخالتى نكردند.» (كيهان، ش 10590، ص 30)
در ميان سندهاى ساواك تلگراف كوتاهى وجود دارد كه در آن آرشام رئيس ساواك كرمان به تهران اطلاع داد كه «محمدحسن كريمى فرزند محمد واعظ، بعدازظهر روز26 / 7 / 57 از زندان آزاد و از آمار زندانيان ضد امنيتى اين سازمان كسر گرديد.» (پرونده 106983، ج 2) روزنامه پيغام امروز هم در شماره امروز خود نوشت كه به دنبال سخنان منوچهر آزمون وزير مشاور در امور اجرايى مبنى براين كه تمام كسانى كه در چارچوب قانون اساسى فعاليت كرده‏اند حق دارند آزاد باشند، در روزهاى آينده عده زيادى از زندانيان سياسى كه تعداد آنان از هزار نفر تجاوز مى‏كند، از زندان آزاد خواهند شد. (ش 5401، ص 1)