سند نامه ::
 
نامه به فرماندارى نظامى تهران

تيمسار فرماندهى محترم فرماندارى نظامى تهران
چون قرار است براى سركشى به تأسيسات بيمارستان راه‏آهن اهواز از طرف دانشكده فنى مسافرت سه چهارروزه‏اى به اهواز بنمايم خواهشمند است چنانچه از طرف فرماندارى نظامى محظورى نيست امر فرمايند اطلاع دهند.

مهدى بازرگان. 12 / 2 / 35
مانعى ندارد. 12 / 2 / 35
هر موقع مراجعه كرد اجازه داده شود
بايگانى
بعرض برسد

معاونت محترم فرماندار نظامى
تهران تيمسار شعشعانى

چون قرار است از طرف دانشكده فنى و براى كارگاه راه‏آهن مسافرت سه چهار روزه‏اى به اهواز بنمايم. خدمتتان رسيدم كه متأسفانه توفيق حاصل نشد. غرض از مسافرت رسيدگى و به راه انداختن دستگاه تهويه مطبوع بيمارستان راه‏آهن در اهواز است. و اقامت هم در آنجا خواهد بود.

با تجديد سلام مهدى بازرگان
ركن 2
در پرونده مربوطه بايگانى داده شود.
ب ـ 155
بايگانى