سند نامه ::
 
لوحه پيشنهادى براى عفو و بخشودگى

1ـ مشخصات محكوم مهدى بازرگان
2ـ موضوع اتهام اقدام بر ضد امنيت كشور و اهانت به رئيس مملكت
3ـ ماده يا مواد استنادى ماده 81 قانون مجازات عمومى و بند 1 از قانون
تعدينى عليه امنيت كشور با رعايت ماده 2 الحاقى
4ـ ميزان محكوميت 10 سال حبس مجرد
5ـ بدو بازداشت و تاريخ بازداشتهاى قبلى ـ 3 / 11 / 41
6ـ تاريخ اتمام مدت مجازات ـ 13 / 9 / 51
7ـ آيا پيشينه محكومت قبلى دارد؟ خير
8ـ آيا محكوم ديه دارد يا خير و در صورتى كه دارد آيا پرداخته يا تقسيط نموده است؟ خير
9ـ آيا تاكنون از عفو استفاده كرده است؟ خير
10ـ اثر مجازات در روحيه محكوم
نظريه : در صورت تصويب مقرر فرمايند در كميسيون داخلى مطرح گردد.

* 1ـ منظور: بخشودگى محكومين صورت پيوست در كميسيون عفو و بخشودگى به مناسبت جشن فرخنده تاجگذارى اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر.
2ـ گردش كار: الف ـ محكومين صورت پيوست به استثناء رديف 9 از گردانندگان و فعالين جمعيت نهضت آزادى بوده‏اند كه به دنبال فعاليت‏هاى براندازى و اقدام عليه امنيت داخلى مملكت از سال 41 تدريجا دستگير شده و هركدام به تناسب جرائم مرتكب به محكوميتهائى حاصل نموده‏اند.
ب ـ رديف 9 احمد آرامش فرزند محمدعلى كه به علت تشكيل دسته‏اى به منظور برهم زدن اساس حكومت و اقدام بر عليه امنيت داخلى مملكت در فروردين ماه سال 44 باتفاق دو تن از همفكرانش دستگير و به ده سال حبس مجرد محكوم شده و همفكران او كه هر يك سه سال محكوميت يافته بودند قبلا به علت ندامت از گذشته مورد عفو واقع و آزاد شده‏اند.
3ـ نظريه. با توجه به درجه تعصب محكومين مورد بحث و اينكه عفو و استخلاص آنها از زندان نه اثر تحبيبى در ايشان دارد و نه مانع اقدامات خرابكارانه آنها در آينده خواهدر بود هيچ كدام از آنان به استثناء رديف 8 كه مدت قليلى از محكوميتش باقيمانده استحقاق عفو و بخشودگى در حال حاضر ندارند.
به پرونده مهندس مهدى
بازرگان كلاسه 27781 ضميمه و بايگانى شود.
اصل در كل نهضت آزادى 7 / 5 / 46