سند نامه ::
 
لغو عضويت بازرگان در جبهه ملی

موضوع : لغو عضويت مهندس بازرگان
تاریخ 16 / 2 / 41
شماره : 715
اطلاعيه واصله حاكى است. عصر روز 15 ماه جارى در يكى از حوزه‏هاى جبهه ملى در بازار راجع به مهندس بازرگان اظهار شده (چون ايشان چند نقطه ضعف از خود نشان داده از طرف شوراى مركزى عضويت ايشان لغو شده و او هم نهضت آزادى را تشكيل داده است.)
مهندس مهدى بازرگان داراى سابقه قطورى مى‏باشد ضميمه گزارش بررسى شود.
گيرندگان : ساواك
* تاريخ : 9 / 11 / 41
شماره : 4239 / ب 7
به: تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور
از: اداره دادرسى ارتش شعبه 7
بازپرسى

درباره: غيرنظامى مهندس مهدى فرزند عباسقلى شهرت بازرگان
بازگشت به شماره
31548 / 313 ـ 5 / 11 / 41

به موجب رأى شماره 216 دادگاه عادى شماره (3) اداره دادرسى ارتش قرار بازداشت صادره درباره غير نظامى نامبرده مورد تأييد قرار گرفته است.
با ايفاد عين ــ برگ پرونده امر مقرر فرمايند مورد تكميل قرار داده و اعاده فرمايند. رئيس شعبه 7 بازپرسى
دادستانى ارتش ـ سرهنگ ستاد بهزادى