سند نامه ::
 
گزارش ساواک از مشخصات بازرگان

محرمانه سازمان اطلاعات و امنيت كشور
تاریخ 29 / 2 / 57
شماره: 58 / م

عطف به نامه محرمانه شماره 4931ـ 24 / 2 / 37 دايره 4 اداره الف 3 به استحضار مى‏رساند كه مشخصات جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان استاد كرسى درس ماشينهاى حرارتى و رئيس آزمايشگاه حرارتى دانشكده فنى به قرار زير است:
نام مهدى شهرت بازرگان فرزند عباسقلى دارنده شناسنامه شماره / 20674 صادره شعبه 4 اداره آمار تهران متولد 1286 در تهران فارغ‏التحصيل آموزشگاه مركزى هنركده كارخانه‏هاى پاريس در سال 1312 مى‏باشد تحصيلات وى در رشته فنى مهندسى معادل دكترى شناخته شده است ـ مشاراليه از 1 / 6 / 14 الى 1 / 6 / 15 خدمت مقدس زير پرچم را انجام داده و در 1 / 7 / 15 با سمت معلم حق‏التدريس بگير درس ماشينهاى حرارتى و احتراق و عمليات و مصالح ساختمان در دانشكده فنى مشغول بكار شد. ضمنا از 14 / 7 / 15 الى 5 / 3 / 26 مهندس قسمت مطالعات فنى تأسيس كارخانجات شركت سهامى كل ساختمان ايران بوده است و سمت‏هايى كه بعدا بعهده داشته است به ترتيب عبارت است از 20 / 3 / 1316 پايه يك دانشيارى دانشيار ماشينهاى حرارتى دانشكده فنى مأمور نظارت در تحويل ماشينهاى كارخانه برق تهران در 12 / 11 / 16 قابل به دريافت نشان علمى درجه سوم گرديد و در 1317 در دانشكده فنى نيروى هوائى نيز تدريس مى‏نموده است در 23 / 8 / 18 سرپرست گردشهاى علمى دانشجويان واز 6 / 9 / 18 در كارخانه برق تهران مشغول به كار شده است از 31 / 4 / 19 در اوقات فراغت در بانك مالى به كار اشتغال داشته و از 20 / 9 / 24 به مدت سه سال به رياست دانشكده فنى انتخاب شده ضمنا در 12 / 5 / 26 عضو هيئت فنى نمايندگان دانشگاه مأمور نظارت در كليه امور مربوط به ساختمانهاى دانشگاه بوده واز 20 / 9 / 27 مجددا به مدت سه سال به رياست دانشكده فنى انتخاب شده 9 / 3 / 28 رياست آزمايشگاه حرارتى دانشكده فنى را نيز عهده‏دار گرديده در 10 / 5 / 28 امتياز مجله صنعت نشريه كانون مهندسين ايران صرف‏نظر نموده واز 9 / 8 / 28 عضو هيئت مشاوره ساختمانهاى دانشگاه 27 / 11 / 28 بازرس فنى مدارس وزارت فرهنگ 7 / 8 / 29 مشاور فنى وزارت فرهنگ 24 / 2 / 30 معاون كل وزارت فرهنگ 10 / 6 / 30 عضو هيئت مديره موقت شركت ملى نفت ايران 1330 رئيس هيئت مديره مزبور 1331 مديركل لوله كشى آب تهران 11 / 11 / 32 از اشتغال در سازمان آب تهران‏كناره‏گيرى 24 / 8 / 33 منتظر خدمت و در 27 / 8 / 34 مجددا با سمت استادى مشغول بكار شده است در سال 35 به عتبات مسافرت و در سال 36 عضو كميسيون انجمن ملى كنفرانس جهانى نيرو در وزارت صنايع و معادن بوده است. مشاراليه داراى چهار فرزند و از حقوق و مزاياى پايه ده استادى 17450 ريال و فوق‏العاده رياست آزمايشگاه حرارتى 2240 ريال استفاده مى‏نمايد.
رئيس دانشگاه ـ دكتر فرهاد