سند نامه ::
 
رفتار بازرگان تحت مراقبت ساواک
گزارش
تاریخ 12 / 6 / 39
شماره 3 ـ ب ـ 200 بخش 2
محترما معروض مى‏دارد. مقرر گرديد اعمال و رفتار مهندس بازرگان براى مدتى تحت مراقبت قرار گيرد. در اجراى امر از تاريخ 10 / 6 / 39 در اين مورد اقدام و نتيجه به شرح زير معروض مى‏گردد. 1ـ روز پنجشنبه 10 / 6 / 39 از ساعت 1530 الى 1940 از منزل سوژه (كروكى پيوست) مراقبت ولى رفت و آمد مشاهده نگرديد. 2ـ ساعت 745 روز جمعه 11 / 6 / 39 جوانى قد بلند به سن تقريبى 28 الى 33 سال سفيد رو، چشم و ابرو مشكى موى سر صاف و مشكى به منزل سوژه داخل شد. ساعت 820 شخصى به مشخصات قد متوسط. موى سر مشكى. به سن تقريبى 38 الى 43 سال داراى عينك دودى پس از پرسيدن آدرس منزل از بقال سر كوچه به منزل سوژه رفت. در ساعت 1020 شخصى به مشخصات سن در حدود 50 الى 55 سال. موى سر سفيد وسط سر طاس لاغر اندام قد نسبتا كوتاه در قسمت چانه داراى ريش كه حدس زده مى‏شد سوژه باشد به اتفاق سه نفر ديگر از منزل خارج و با عجله به خيابان آمل آمده بوسيله اتومبيل شخصى شماره 30524 38ط كه آنجا متوقف بود سرعت عجيبى از خيابان حقوقى به خيابان ثريا رفتند و تعقيب به‏علت حركت سريع اتومبيل و علامت چراغ قرمز مقدور نگرديد. در ساعت 1655 شخصى كه حدس زده مى‏شد سوژه باشد به اتفاق جوانى به مشخصات قد متوسط. چشم و ابرو مشكى سن در حدود 25 سال سفيد رو و خوش سيما و يك زن به سن 32 سال قد بلند نسبتا چاق، بى حجاب و يك دختر بچه خردسال از منزل خارج به وسيله اتومبيل سوارى شماره 2744238ط كه خود سوژه رانندگى آن را به عهده داشت به توقفگاه خاقانى رفته اتومبيل را در آنجا گذاشته بوسيله تاكسى به ايستگاه راه آهن رفتند سر ساعت 1720 سوژه به اتفاق سه نفر همراهان خود وسيله قطار تهران ـ مشهد به سوى مشهد حركت نمود.12 / 6 / 39
هويت و مشخصات صاحب ماشين معلوم شود.
* از : ساواك تهران
به : ساواك مشهد
تاريخ : 14 / 6 / 39
شماره : 22255
آقاى مهندس بازرگان از مسئولين جبهه باصطلاح ملى در ساعت 1720 با قطار به مشهد عزيمت كرده دستور دهيد اعمال و رفتار نامبرده را از هر جهت تحت مراقبت قرار داده و نتيجه را گزارش دهيد. ـ سپهبد بختيار
3366 ـ 14 / 6 / 39
* از : مشهد
به : تهران
تاريخ :20 / 6 / 39
شماره : 4933

شماره پيروى عطفى: 3366ـ
14 / 6 / 39

آقاى مهندس بازرگان در ساعت 30 / 17 روز نوزده با واگن درجه 1 به تهران عزيمت گزارش اقامت وى در مشهد پستى متعاقبا تقديم مى‏گردد بطور كلى در مدت توقف با عناصر و افراد وابسته به جبهه به اصطلاح ملى تماس و فعاليت‏هائى داشته.
509ـ20 / 6 / 39 آرشام بخش 1
به‏عرض تيمسار رياست ساواك رسيده است آقاى ليقوانى دستور بگيرند. محترما بعرض مى‏رساند. 22 / 6 / 39
* خيلى محرمانه
رياست دايره 4 بفرموده مهندس بازرگان كه مورخه 19 / 6 / 39 از مشهد مراجعت كرده است كماكان اعمال و رفتارش تحت مراقبت قرار گرفته و نتيجه اعلام شود تا بعرض برسد.
در دفتر دائره 4 ثبت شد.
24 / 6 / 39 فعلاً تا حصول بايگانى شود. صمصامى.
ضمنا پس از مدتى يادآورى 24 / 6 / 39