سند نامه ::
 
پرونده بازرگان

تاریخ 14 / 11 / 48
نام و نام خانوادگى داديار سروان بهداد كلاسه : 102ـ 1ـ 56
1ـ مشخصات متهم / متهمين: غيرنظامى مهندس مهدى بازرگان
2ـ موضوع اتهام يا اتهامات: اقدام بر ضد امنيت كشور و اهانت به رئيس مملكت
3ـ جريان پرونده و نتيجه تحقيقات: نامبرده به اتهام معروض تحت تعقيب واقع و به موجب رأى صادره از دادگاه تجديدنظر ويژه دادرسى ارتش به مدت 10 سال حبس مجرد از تاريخ 3 / 11 / 41 محكوميت حاصل نموده و در 3 / 8 / 46 بقيه كيفر نامبرده مورد عفو قرار گرفته است.
اينك امور كارگزينى دانشگاه به منظور برقرارى حقوق وظيفه تقاضاى رونوشت حكم قطعى محكوميت مشاراليه را نموده است.
به عرض تيمسار دادستان ارتش مى‏رساند
در صورت اهميت شرح نظريه داده و اقدام شود 15 / 11 / 48
به همين ترتيب اقدام شود ... 15 / 11 / 48
4ـ نظريه داديار: در صورت تصويب مقرر فرماييد موضوع اتهام و مدت محكوميت و تاريخ بازداشت و آزادى مشاراليه به دانشگاه تهران منعكس گردد.
داديار ـ سروان قضائى على بهداد
كارآموز سروان لعل
تاريخ و امضاء