سند نامه ::
 
بازرگان در اتاق بازپرسی

تاریخ 20 / 1 / 42
نام و شهرت بازپرست: سرهنگ ستاد مقدم
نام و شهرت متهم: آقاى مهندس مهدى بازرگان
ساعت 9 صبح روز 20 / 1 از آقاى مهدى بازرگان بشرح زير در اطاق بازپرسى دادستانى ارتش تحقيقات گرديد.
س ـ با تفهيم تبصره ذيل ماده 125 اصول محاكمات خود را معرفى نمائيد.
ج ـ بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحيم و يداحم الحاكمين قبل از معرفى خود لازم مى‏دانم تقاضا نمايم اجازه و امر فرمايند از طرف اينجانب به طبق تبصره ماده 112 دادرسى كيفرى از جناب آقاى سرهنگ بازنشسته بزرگمهر دعوت نماييد به عنوان وكيل مدافع در جلسه بازپرسى حضور بهم رسانند. و همراهى نمايند، زيرا كه اينجانب اطلاع و تخصصى در امور قضائى ندارم. اما معرفى خود: مهدى بازرگان فرزند مرحوم عباسقلى شناسنامه 20674 بخش 4 تهران ساكن تهران داوديه. خيابان ظفر. شغل استاد دانشگاه تولد 1286
س ـ برابر پرونده متشكله شما متهم هستيد كه اقداماتى بر ضد امنيت داخلى مملكت انجام داده‏ايد در مقابل اتهام نسبتا هرگونه دفاع يا توضيحى داريد بفرماييد.
ج ـ بنده تا آنجا كه از نظريات عمليات لازم اطلاع دارم قصد و كارى بر ضد امنيت داخلى مملكت نكردم و اين اتهام را غير وارد مى‏دانم.
س ـ توضيح فرماييد تاكنون در جمعيت‏هاى مختلف عضويت داشته‏ايد يا خير و اگر داشته‏ايد در آن جمعيت يا جمعيت‏ها چه سمت و مسئوليتى واگذار گرديده است.
ج ـ مقصود جنابعالى يقينا جمعيت‏هاى سياسى است. بنده عضو جمعيت نهضت آزادى ايران و جبهه ملى ايران مى‏باشم در نهضت آزادى ايران عضو شوراى و هيئت اجراييه هستم و در جبهه ملى به عضويت شوراى انتخاب شده بودم .
س ـ باتوجه به مندرجات جواب داده شده بالا جنابعالى مسئوليت اقداماتى را كه به عنوان جمعيت‏هاى زير بوده انجام شده، به‏عهده مى‏گيريد يا خير.
ج ـ البته از جهت همبستگى و انضباط جمعى قبول مسئوليت شركت آن چه را كه در شوروى و هيئت اجراييه اين جمعيت‏ها به تصويب رسيده و انجام شده باشد مى‏نمايم و مسئول آنچه خودم انجام داده‏ام هستم.
س ـ جنابعالى غير از جمعيت نهضت آزادى در ايران جمعيت‏هاى ديگرى را تشكيل داده‏ايد يا خير و اگر داده‏ايد نام و علت آن را مرقوم فرماييد.
ج ـ غير از نهضت آزادى ايران هيچ گونه جمعيت سياسى تشكيل نداده و عضويت ندارم اما از جمعيت‏هاى غير سياسى آنچه خاطرم مى‏آيد در تأسيس كانون مهندسين ايران و انجمن اسلامى مهندسين و معلمين و شعبه فارغ‏التحصيلان مدرسه سانترال پاريس شركت داشته‏ام. اين جمعيت به ترتيب صنفى و فنى، دينى و دوستانه است.
س ـ در تحقيقاتى كه سابقا بازجويان از شما كرده‏اند ضمن فعاليت‏هاى خود نامى هم از حزب ايران نموده‏ايد توضيح فرماييد چه فعاليت‏هايى به نفع اين حزب انجام داده‏ايد.
ج ـ همان طورى كه در بازجوئيها توضيح داده‏ام سابقا گاهگاه در سخنرانى‏هاى حزب ايران حاضر مى‏شدم (حتى يك سخنرانى نيز ظاهرا در سال 1327 در آن حزب ايراد كردم) با بسيارى از مؤسسين حزب ايران نيز سابقه دوستى و رفاقت داشته و دارم اما عضويت و فعاليت ديگرى نداشته‏ام.
س ـ توضيح فرماييد نظر شما در مورد تشكيل جمعيت نهضت آزادى چه بوده ضمن تشريح تاريخچه جمعيت مزبور و مدت زمانى كه فعاليت مى‏كنيد به ذكر مسئولين
ج ـ نهضت آزادى ايران در سال 13391 (قاعدتا) به منظور انجام وظائف اجتماعى دينى، و فعاليت‏هاى سياسى قانونى بر طبق قانون اساسى ايران تأسيس گرديده است. يقينا در پرونده نسخه‏اى از مرامنامه و مجلس افتتاحيه نهضت آزادى ايران وجود دارد كه شرح كامل و دقيق در آنجا داده شده است. در اوراق بازجوئى نيز اسامى مسئولين شوراى هيئت اجرائيه را آنچه در نظر بود نوشته‏ام.
س ـ آيا جمعيت نهضت آزادى جزو جمعيت‏هاى تشكيل‏دهنده جبهه ملى رسمامى‏باشد يا خير.
ج ـ تأسيس نهضت آزادى ايران بعد از جبهه ملى ايران بوده است. نهضت آزادى ايران در عين طرفدار بودن جبهه ملى ايران هنوز عضويت در جبهه ملى ايران ندارد.
س ـ براى اين بازپرس روشن فرماييد با آنكه اين جمعيت جزء جمعيت‏هاى جبهه ملى نبوده پس عضويت شما در شوراى مركزى بر مبنى چه رسم و قاعده يا توافقاتى بوده است.
ج ـ بنده را يكى در جبهه قبل از تشكيل كنگره اخير به صفت شخصى براى عضويت در شوراى مركزى جبهه ملى دعوت كردند و با اين سمت بر طبق آيين نامه در كنگره شركت كردم و سپس از طرف كنگره به عضويت شوراى انتخاب شدم.
س ـ توضيح فرماييد جمعيت نهضت آزادى آيا غير از تهران در ساير نقاط كشور فعاليت يا سازمانى دارد، يا خير و اگر اطلاع داريد حدود اعضاء اين سازمان را تقريبا نيز مرقوم فرماييد.
ج ـ نهضت آزادى ايران جمعيت تازه تأسيس و كم نفرات است و فرصت و امكانات توسعه و تشكيلات دادن را نداشته‏ايم خارج از تهران شعبه و سازمانى و مسئولينى ندارد ولى ممكن است افراد طرفدار و علاقمند نيز كمى باشند.
س ـ باتوجه به اينكه قبول در هر جمعيت كه داراى مرام و باور دينى مصوبه و تدوين شده است مستلزم تشريفات خاصى است از جنابعالى كه به عنوان بالاترين مقام در اين جمعت عضو بوده‏ايد سؤال مى‏شود كه كسانى كه اساسنامه و مرامنامه تدوين شده به جمعيت شما مورد قبولشان مى‏باشد در حدود چه تعدادى هستند.
ج ـ فكر مى‏كنم كسانى كه اساسنامه و مرامنامه نهضت آزادى ايران مورد قبولشان باشد خيلى زياد هستند ولى چون اولاً فرصت و امكاناتى جهت توسعه و سازمان دادن پيدا نشده است و با آنكه در اساسنامه شرايط عضويت و قسم خوردن و صدور كارت عضويت ذكر شده تا به حال حتى در مورد يك نفر هم اين عمل انجام نگرديده است. و ثانيا در ايران غالب مردم باتوجه به اوضاع و احوال از ورود و فعاليت رسمى در جمعيت سياسى غير دولتى خوددارى مى‏نمايند و نمى‏خواهند نامشان برده شود.
س ـ توضيح فرماييد علت اينكه جمعيت شما تاكنون جزو اعضاى جمعيت‏هاى وابسته به جبهه ملى نشد. چه مى‏باشد و آيا اقدامى از طرف جمعيت شما در مورد عضو شدن در جبهه ملى انجام گرديد. يا خير و اگرانجام نشده چه علت داشته و اگر انجام شد. چه اقداماتى به عمل آمده و چرا تاكنون با اين امر موفق نشده است.
ج ـ جواب اين سؤال بيشتر با خود جبهه مى‏تواند باشد. از طرف نهضت پس از تأسيس تقاضاى عضويت در جبهه به عمل آمد كه اينطور شنيدم كه چون در شوراى مركزى به طور كلى تصميم گرفته بودند. تقاضاهاى عضويت جمعيت‏ها به كنگره موكول شود. اين عمل انجام نگرديد. در كنگره اصولاً تصويب نمودند ولى فرصت اقدام حاصل نشد.
س ـ توضيح فرماييد. از طرف جميع افراد ملت ايران حق يا حقوقى به نام جمعيت نهضت آزادى يا شما يا افراد شما داده شده است يا خير.
ج ـ البته چنين حق و حقوق تعريفى از طرف جميع افراد ملت ايران به نهضت آزادى ايران و هيچ جمعيت و فردى داده نشده است.
س ـ شما و جمعيت وابسته به شما خود را تابع مقررات و قوانين جاريه مملكت مى‏دانند يا خير.
ج ـ البته بر طبق قانون اساسى
س ـ به موجب قوانين و مقررات جاريه تشكيل دستجات و اجتماعات و فعاليت‏ها تابع مقررات خاص و مستلزم كسب اجازه از مقامات مسئول مى‏باشد آيا شما در موقعى كه قصد تشكيل جمعيت نهضت آزادى را داشتيد (يا ساير جمعيت‏هاى ديگر) با توجه به مقررات مزبور كسب اجازه فرموديد يا خير.
ج ـ نهضت آزادى ايران و ساير جمعيت‏هايى كه بنده عضو آنها مى‏باشم از روز اول جمعيت‏هاى آشكار و قانونى بوده‏اند كه مقامات مسئول اطلاع داشته‏اند و منع نكرده‏اند. اما در مورد مقررات خاص كه مستلزم كسب اجازه باشد و بدون آن نتوان عضو شد تا آنجايى كه بنده شنيده‏ام الزام قانونى ندارد و بيشتر از جمعيت احراز شخصيت حقوقى و افتتاح حساب در بانك و غيره مفيد است. كماآن كه در مورد كانون مهندسين انجام گرديده است و مثل اينكه انجمن اسلامى مهندسين و جامعه اسلامى مسلمين نيز تقاضاهايى داده‏اند. اما بطور كلى فكر مى‏كنم قانون اساسى حق فعاليت‏هاى انتخاباتى و حزبى را مادامى كه قانونا و رسما غير قانونى تشخيص داده نشده‏اند. (مثل حزب توده) براى افراد كشور باز و مجاز كرده است.
س ـ مستند به اظهارات شما براى تشخيص اينكه جمعيت‏هاى متشكله قانونى است يا غير قانونى چه مقام يا سازمانى به نظر شما صلاحيت تعيين را دارند.
ج ـ منظور بنده از قانونى نمودن اين جمعيت‏ها اين است كه در چارچوب قوانين كشور و با رديفهاى مشروع و مجاز تشكيل شده است. اصولاً هرگونه فعاليت فردى يا دسته جمعى افراد در امور معاشى و فنى و صنفى و سياسى و دينى مادام كه خلاف آن به ثبوت نرسد و از طرف قواى مقننه و قضائى بر خلاف قانون تشخيص داده نشده و تصريح و اعلام نشده باشد فكر مى‏كنم در حكم مجوز و قانون محسوب مى‏شود.
س ـ مجددا سؤال مى‏شود براى اينكه معلوم شود فعاليت جمعيتى قانونى يا غير قانونى است به نظر شما چه مقام و چه سازمانى صلاحيت اين كار را دارد و در ثانى تعيين فرماييد سران نهضت آزادى براى اينكه اثبات نمايند جمعيت آنها مفسده و غير قانونى نبوده. به كدام يك از سازمان‏هاى انتظامى و مسئول كشور مراجعه كره‏اند.
ج ـ همان طور كه عرض شد مؤسسين نهضت خود را قانونا ملزم به اين عمل نمى‏دانسته‏اند وگرنه از طرف ديگر فكر مى‏كنم مقامات قضائى هستند كه صلاحيت تشخيص عدم قانونى بودن يك جمعيت و اعلام آن را دارند.
س ـ با آنكه در صفحه 3 تحقيقات فرموده‏ايد كه شما و جمعيت نهضت آزادى تابع مقررات و قوانين جاريه كشور مى‏باشيد توضيح فرماييد با آنكه به موجب مقررات خاص هرگونه اجتماعى مستلزم كسب اجازه از شهربانى است علت عدم اجراى اين مقررات چه بود. به علاوه اينكه در بالا توضيح داده‏ايد كه مؤسسين نهضت خود را قانونا ملزم به اين عمل نمى‏دانستند مستندات شما چه مى‏باشد.
ج ـ مجددا تأييد مى‏نمايد كه اينجانب و جمعيت نهضت آزادى ايران خود را تابع قوانين جاريه و دستورات كشور در حدود قانون اساسى مى‏دانيم و چون تخصص قضائى نداريم بايد تحقيق كنيم كه آيا صرف مقررات و آنچه به تصويب مجلس رسيده و يا احيانا بر خلاف موازين قانون اساسى باشد در حكم قانون است يا خير. در مورد بخصوص كسب اجازه تأسيس جمعيت همان طور كه عرض شد چون مقامات انتظامى اطلاع كامل از تشكيل و فعاليت‏هاى اين انجمن‏ها داشتند و حتى مأمورين آنها را به مدت يا گاهى به ميل خود با آدرس‏هاى رسمى در اجتماعات مربوطه شركت مى‏كند و بياد ندارم كه تذكر و اخطارى دائر برخلاف قانون بودن از اين عمل به ما داده باشند و هر زمان كه اينجانب را بازداشت كرده‏اند اين دعوى بيخود مى‏نمود و حتى ايرادى از ما نگرفته‏اند به عنوان يك فرد عادى و با اشكال غير فنى قضائى استنباطم اين است كه عمل خلاف قانون انجام نداده‏ام.
س ـ نشريات وابسته به جمعيت نهضت را بنام تعيين فرماييد.
ج ـ نهضت نشريات رسمى منظم ندارد ولى اعلاميه‏هايى گاه‏به‏گاه بيرون داده است كه بنده عنوان و تاريخ آن‏ها را بياد ندارم و اگر ارائه شود عرض خواهم كرد. از جمله نشريات يكى همان كتاب اعلام مرامنامه و افتتاح نهضت است و بعد اعلاميه‏هايى به مناسبت 30 تير و نامه سرگشاده به‏عنوان اعليحضرت همايونى است. تحقيقات در ساعت 1300 خاتمه داده شد.1ـ آن چه در اسناد نهضت و تاريخچه آمده است، تأسيس نهضت در ارديبهشت 1340 بوده است. شايد آقاى بازرگان حضور ذهن نداشتند و ...