سند نامه ::
 
استعلام از ساواک

گزارش درباره آقاى مهندس مهدى بازرگان استاد دانشگاه تهران
شهربانى كل كشور به منظور صدور گذر نامه جهت نامبرده بالا به قصد كشورهاى اروپا نظريه سازمان را استعلام نموده است.
سابقه نامبرده يكى از اعضاى فعال نهضت مقاومت ملى و از طرفداران سرسخت دكتر مصدق مى‏باشد كه در تاريخ 5 / 2 / 34 طبق ماده 5 فرماندارى نظامى بازداشت و ضمن بازرسى از منزل وى مقدارى كتب مضره از قبيل (راه مصدق راه ملت است ـ پيام نهضت ملى ايران ـ نشريه درود فراوان به ملت پيكار جوى ايران) كشف مى‏گردد.
مشاراليه در تاريخ 22 / 8 / 36 به اتهام عضويت در نهضت مقاومت ملى سازمان احضار و پس از بازجوئى عضويت خود را در احزاب منكر ليكن اعتراف نموده با حزب ايران همكارى داشته و داوطلبانه در آنجا سخنرانى مى‏نموده است بعد از قيام ملى 28 مرداد1 باز همچنان به فعاليت خود ادامه داده و عده‏اى از دانشجويان دانشگاه را تحت عنوان‏انجمن اسلامى دانشجويان دور خود جمع كرده و به عناوين مختلف جلساتى در مساجد تشكيل و فعاليت‏هايى مى‏نمايد. با عرض مراتب فوق صدور هرگونه دستورى موكول به اوامر عالى است. از شرف عرض اعليحضرت همايونى گذشت فرمودند:
1) لازم نيست برود
2) تعين كنيد قصد اين عبور از مسافرت به خارج چراست؟
3) اگر سرتيپ رياحى هنوز به مسافرت نرفته نرود ولى طبق اطلاع فعلاً رفته است. 24 / 7