سند نامه ::
 
مخارج معالجه ناپلئون ژيكل!
دفتر مخصوص علياحضرت شهبانوي ايران
کد 19 / 43

ـ طبق دستور رياست دفتر با جناب آقاي دكتر بوشهري1 تماس حاصل شد كه به آقاي اطلاع بدهند كه مخارج معالجه خود را در پاريس براي دفتر علياحضرت شهبانوي ايران ارسال دارد.
ـ آقاي ژيكل در 8 ژوئن نامه‌اي با صورت مخارج زير به دفتر تقديم داشته است:
بابت مخارج معالجه و اقامت در پاريس جمعاً 9750 فرانك فرانسه
بابت سه ماه حقوق ايام غيبت كه از شركت نفت دريافت نكرده 87000 ريال
بابت كرايه منزل و دفتر در مدت سه ماه فوق 36000 "
جمع ريالي 123000ريال
چون مقرر بود كه هزينه معالجه اين شخص پرداخت شود و مسئله پرداخت خسارت يا عدم‌النفع ايشان مطرح نبود دستور به پرداخت 9750 فرانك فرانسه صادر شد و چون در خلال اين مدت اين شخص به ايران آمده بود به دفتر مراجعه و تقاضاي دريافت مبلغ را به ريال نمود.
ـ در نتيجه مبلغ 950 / 157 ريال هم ارز / 9750 فرانك فرانسه به او پرداخت شد.
ـ در نامه 12 ژوئيه مجدداً جهت مخارج معالجه 885 / 329 / 1 فرانك فرانسه صورت‌حساب فرستاده است. (از اين مبلغ كل 9750 فررانك (به ريال) در تهران به او پرداخت شده است.
ـ در نامه 8 اوت (چون معالجه او هنوز ادامه دارد) اعلام داشته است كه مبلغ 880 فرانك فرانسه جهت داروهاي لازم شخصاً به سوئيس ارسال داشته است.
ـ در نامه 29 اوت: تشكر از پرداخت مخارج معالجه در پاريس را نموده و معرض مي‌دارد يك
ـ به مدت شش ماه از داروهائي كه از سوئيس برايش ارسال شده استفاده خواهد كرد. و پس از خاتمه شش ماه بايد مجدداً به پاريس بر‌گردد.
ـ در نامه 11 سپتامبر آقاي ژيكل مدعي شده است كه از جمع صورت‌حساب او به مبلغ 85 / 298 / 13 و880 فرانك (جمعاً 85 / 178 / 14 فرانك فرانسه) فقط معادل 75 / 886 / 8 فرانك فرانسه به ريال دريافت داشته و رئيس حسابداري دفتر به او گفته است كه بقيه پس از مراجعت رياست دفتر از مسافرت پرداخت خواهد شد.
ـ با آقاي شيراخ معاون مالي دفتر مذاكره شد گفتند اولا مبلغ 157950 ريال پرداختي هم ارز ريالي 9750 فرانك فرانسه است نه 75 / 8886 فرانك و ثانياً براي پرداخت بقيه چون صورت‌حساب اخير در آن موقع نرسيده بود صحبتي به ميان نيامد.


1ـ پرويز بوشهري فرزند جواد در خرمشهر متولد شد. وى از دوستان نزديك شاه بود و به واسطه نفوذ فاميلى‏اش در دربار پهلوى (جواد بوشهرى، نايب رئيس شوراى مركزى جشن عموى وى و مهدى بوشهرى شوهر سوم اشرف پهلوى و رئيس شوراى مركزى جشن در سال‌هاى 49 و 50، پسرعموى نامبرده بودند.) كارهاى تزئينى دربار و مراكز وابسته‏ به آن و يا جشن‌هاى مختلف و متعدد مثل جشن تاجگذارى، جشن بيست و پنجمين سالگرد سلطنت محمدرضا پهلوى و... به وى سپرده مى‏شد و از اين طريق ثروت كلانى به هم زده بود.
(اسناد ساواك ـ پرونده موضوعى جشن 2500 ساله)