سند نامه ::
 
50 سکه طلا برای کویت!

تاریخ 2 / 1 / 57
تشريفات كل شاهنشاهي ايران

سكه يك پهلوي 50 عدد 3650 ريال / 182500 ريال
صرافي آريانا 29 / 12 / 2536
مصرف مسافرت والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوي1 به كشور كويت گرديد.
دهقاني 2 / 1 / 2537

1ـ حسين فردوست، غلامرضا را فرد « بي‌بو و[بي] خاصيتي» معرفي مي‌كند. فردوست، پيشين، ص 243. وی بيش از ديگر اعضاي خانواده‌ي سلطنتي به خارج از کشور سفر و مبالغ هنگفتي نيز در اين راه بردوش دولت تحميل مي‌كرد. وي یک كارخانه‌ي سيمان داشت و به اين‌خاطر اجازه‌ی تاسيس كارخانه‌ِ‌ي سيمان را به فرد ديگري نمي‌داد، به همين‌خاطر كشور همواره دچار كمبود سيمان بود. غلامرضا در قاچاق مواد مخدر نيز دست داشت. ر ك: عليمرداني، علي‌اكبر، «مواد مخدر و رژيم پهلوي، فصلنامه مطالعات تاريخي، سال ششم، شماره‌ي بيست و پنجم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، 1388، صص 122 ـ 121