سند نامه ::
 
حواله مبلغ 25000 پوند انگليس

تاریخ 22 / 12 / 56
شماره:1 ـ 70
از:كتابخانه پهلوي
به:اداره پيمان‌ها و اعتبارات خارجي دربار شاهنشاهي

خواهشمند است دستور فرمائيد مبلغ 25000 پوند انگليس (دويست و پنجاه پوند انگليس) 1
به آدرس زير:
Dr.John R. Hinnells
General Secretary
Society for Mithraic Studies
10 St Brannocks Rd..
Chorion-cum-Hardy
Manchester M21 1up ENGLAND
انتقال داده هم ارز ريالي و هزينه‌هاي مربوطه را به حساب شماره 1077 به موجب دستور ضميمه از طرف جناب آقاي شفا اداره صندوق كاركنان دربار شاهنشاهي منظور داريد.
مدير عامل كتابخانه پهلوي
شجاع‌الدین شفا
1376 / 530 ـ 27 / 12 / 36

1ـ مبلغ در اصل سند به صورت اشتباهی تایپ شده است.