سند نامه ::
 
دستبند طلا سفيد برليان و فيروزه

تاریخ 12 / 11 / 56
تشريفات كل شاهنشاهي

تعداد شرح شماره كالا وزن ـ گرم قيمت واحد قيمت كل ـ ريال
دستبند طلا سفيد برليان و فيروزه 956 A 192000
در مسافرت شاهنشاه آريامهر به كشورهاي هند و پاكستان مصرف گرديد.
دهقاني
جمع كل 192000ريال
مبلغ (به تمام حروف) يكصد و نود و دو هزار ريال
اجناس فوق به اينجانب تحويل گرديد. امضاء خريدار
امضاء فروشنده