سند نامه ::
 
حقوق ماهانه برای پادشاه یونان!

جناب آقاي هويدا نخست وزير
شماره: [ناخوانا] تاريخ: [ناخوانا]
به كلي سري ـ مستقيم است
خيلي خيلي محرمانه است ـ براي اطلاع شخص جناب‌عالي است

حسب‌الامر مبارك شاهنشاه آريامهر از آبان ماه 1352 ماهيانه مبلغ ـ 20،000ليره و ـ 20،000 دلار براي پادشاه يونان حواله كه جمع آن تا پايان سال 1352 طبق صورت ضميمه بالغ بر ـ 22،600،500 ريال گرديده است.
خواهشمند است دستور فرمائيد مبلغ فوق را چك در وجه امور مالي دربار شاهنشاهي صادر و ارسال فرمايند. ضمناً امر و مقرر فرمودند ماهيانه علاوه بر ده هزار دلاري كه براي پادشاه سابق افغانستان حواله مي‌گردد ده هزار دلار ديگر در اختيار امور مالي دربار شاهنشاهي بگذارند تا براي پادشاه سابق يونان حواله گردد و بعد از اين هم مقرر فرمودند كه به ماهيانه پادشاه سابق افغانستان مبلغ 950 دلار اضافه گردد با اين ترتيب در اجراي اوامر مطاع مبارك شاهنشاه آريامهر مقرر فرمايند همه ماهه هم ارز ـ 20950 دلار به شرح فوق در اختيار امور مالي دربار شاهنشاهي گذارده شود تا به مصرف مقرر برسانند. ضمناً اوامر مبارك شاهنشاه آريامهر شرف صدور يافت كه يك دستگاه اتومبيل از پادشاه سابق افغانستان به مبلغ ـ 8056 دلار خريداري شد كه ضمن نامه شماره 4 ـ 170 / م به استحضار آن جناب رسيد كه مقرر فرمايند هم ارز ريالي آن به امور مالي دربار شاهنشاهي پرداخت گردد "اين اتومبيل فعلاً در اختيار سفير شاهنشاه آريامهر در رم است "
علاوه بر اين مقرر فرمودند كه خانه‌اي در رم به مبلغ يك ميليون و نيم تومان براي ايشان خريداري كه جزء مخارج سال 1353 خواهد آمد در پايان صورت ريز وجه ارسالي جهت پادشاه افغانستان براي استحضار آن جناب به ضميمه ارسال مي‌گردد. و1 وزير دربار شاهنشاهي
1ـ اين سند، يكي از گوياترين اسنادي است كه در آن از نخست وزير وقت، هويدا، خواسته شده است تا به شاهان معزولي چون پادشاه يونان و افغانستان كمك‌هاي مالي اعطا گردد. اين درحالي است كه كساني چون پادشاه سابق يونان در دلالي‌ها و خريدهاي نظامي رژيم نيز حضور داشته و از اين طريق پول زيادي به دست مي‌آوردند.