سند نامه ::
 
جواهرات مصرفی در كشورهای فرانسه و امريكا
جواهرات مصرفي در كشورهاي فرانسه و امريكا
جواهرات مصرفي در كشورهاي فرانسه و امريكا از جواهر فروشي پاپازيان
1ـ گردنبند طلاي زرد با زمرد / 128000 ريال
2ـ سنجاق سينه طلاي سفيد با مرواريد سياه به شكل طوطي / 198000 "
3ـ سنجاق سينه به شكل ملخ / 134000 "
4ـ سنجاق سينه به شكل طاوس / 112000 "
5ـ سنجاق سينه طلاي زرد با فيروزه مصرف امريكا
/ 9500"
6 ـ " " " " " " " " / 9500"
7ـ " " " " " " " " / 8500 "
8 ـ " " " " " " " " / 8200 "
9 ـ " " " " " " " " / 7800 "
10ـ " " " " " " " " / 7500 "
11ـ " " " " " " " " / 7500 "
12ـ " " " " " " " " / 6500 "
13ـ " " " " " " " " / 6500 "
14ـ " " " " " " " " / 6000 "
جواهرات مصرفي در كشور بلژيك
16 / 8 / 36
15ـ گردنبند طلاي زرد / 11600 "
16ـ سنجاق سينه طلاي زرد / 12000 "
17ـ سنجاق سينه طلاي زرد با فيروزه مصرف بلژيك / 9000 "
18ـ سنجاق سينه طلاي زرد / 8400 "
19ـ سنجاق سينه
19ـ سنجاق سينه طلاي زرد با فيروزه مصرف بلژيك / 7800 ريال
20ـ سنجاق سينه طلاي زرد با فيروزه " " / 7500 "
21ـ سنجاق سينه طلاي زرد با فيروزه " " / 6500 "
22ـ سنجاق سينه طلاي زرد با فيروزه " " / 5000 "
23ـ سنجاق سينه طلاي زرد با فيروزه " " / 4250 "
24ـ انگشتر طلاي زرد / 12600 "
25ـ انگشتر طلاي سفيد / 11400 "
26ـ انگشتر طلاي زرد با برلیان / 9600 "
27ـ انگشتر طلاي زرد / 5800 "
28ـ گردنبند طلاي زرد با فيروزه و برليان / 386000 "
29ـ گردنبند فيروزه و برليان / 178000 "
30ـ گردنبند فيروزه و برليان / 174000 "
31ـ گردنبند فيروزه و برليان / 89600 "
32ـ گردنبند فيروزه و برليان / 86400 "
33ـ گردنبند فيروزه و برليان مصرف بلژيك 16 / 8 / 36 / 73600 "
34ـ گوشواره فيروزه و برليان / 68400 "
35ـ گوشواره فيروزه و برليان / 32600 "
36ـ دستبند فيروزه و برليان / 192000 "
37ـ انگشتر فيروزه و برليان مصرف بلژيك / 49800 "
38ـ انگشتر فيروزه و برليان / 35600 "
39ـ گردنبند طلا مدل فرد مصرف علياحضرت / 256000 "
40ـ سنجاق سينه به شكل گنجشك / 53600 "