سند نامه ::
 
هدیه: 20 هزار دلار...
شماره:11 ـ 200 / م تاریخ 11 / 5 / 2536
محرمانه ـ خيلي فوري
جناب آقاي بهبهانيان معاون محترم دربار شاهنشاهي
حسب‌الامر مطاع مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر مقرر است مبلغ بيست هزار دلار به عنوان هديه و كمك ذات اقدس شهرياري بهHEART INSTITUTE TEXAS توسط جناب آقاي اردشير زاهدي سفير شاهنشاه آريامهر در واشنگتن فوراً حواله فرمائيد. 1
وزير دربار شاهنشاهي
اسداله علم
امور مالي دربار شاهنشاهي
12 / 5 / 2536


مبلغ ... فوري ـ 5 / 12 آقاي بهبهانيان1ـ اردشير زاهدي يكي از پرخرج‌ترين سفراي رژيم بود. وي براي خود در آمريكا دستگاهي شاهانه درست كرده و با گشاده‌دستي به حيف و ميل بيت‌المال مشغول شده بود: در سندي راجع به كارهاي وي آمده است: « ... اخيراً روزنامه‌ي مزبور [واشنگتن‌پست] مقاله‌اي در مورد آقاي زاهدي تحت عنوان «فرستاده شاه زاهدي را زيرنظردارد » چاپ نموده .....
طبق گزارشاتي كه اين هفته در محافل مختلف واشنگتن شنيده مي‌شد، ميهماني‌هاي مجلل اردشير زاهدي، سفير ايران ممكن است توجه شاهنشاه را جلب نموده و ابروهاي او را بالا برده باشند.... اين هفته «ايران اير» 150 آمريكايي را طي يك برنامه ديدار از ايران با پرداخت كليه‌ی مخارج كه براي شخصيت‌هاي مهم ترتيب داده و اليزابت تيلور نيز جزو آنان بود به تهران برد، ولي زاهدي اين گروه را همراهي ننموده و در واشنگتن ماند. اگرچه نام اليزابت تيلور براي جلب نظر در ليست ميهمانان گنجانيده شده و مسافرت مزبور در حقيقت به منزله‌ی استفاده از يك تعطيلات مجاني محسوب مي‌گرديد. باوجود اين، برنامه نتوانست هيچ‌يك از شخصيت‌هاي سرشناس سياسي را به خود جلب نمايد... » بختياري، پيشين، سند شماره‌ 200