سند نامه ::
 
ارسال چک...

شماره: 195 / 172 تاریخ 14 / 4 / 2536
موضوع: ارسال چك
محرمانه
از:امور ما‌لي دربار شاهنشاهي
به:جناب آقاي دكتر نهاوندي رياست محترم دفتر مخصوص علياحضرت شهبانوي ايران
عطف به مرقومه شماره 320 مورخ 17 / 3 / 36 يك برگ چك شماره 64821 به مبلغ 143،322 ريال بابت هم‌ ارز ريالي مبلغ 2000 دلار كه براي خانم نيكول گيلبرت حواله گرديده به پيوست تقديم مي‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمائيد وصول آن را اعلام نمايند. ط
امور مالي دربار شاهنشاهي
رونوشت به اداره مميزي حساب‌ها و دفتر‌داري
امور مالي دربار شاهنشاهي