سند نامه ::
 
قلم های طلا

تاریخ 7 / 11 / 1355
تشريفات كل شاهنشاهي
5 عدد قلم خودنويس و قلم طلا آرم علياحضرت شهبانوي ايران
5 عدد قلم خودنويس و خودكار طلا آرم اعليحضرت مصرف جناب آقاي قريب 7 / 11 / 135
قوطي سيگار نقره بزرگ داخل چوب آرم تاج مصرف سركار علیه خانم فريده ديبا 10 / 11 / 235


1ـ نه تنها خانواده سلطنتي كه بسياري از رجال نيز از موجودي انبار سلطنتي براي اهدا به خارجي‌ها و يا مصارف شخصي استفاده مي‌كردند.
2ـ فريده ديبا همانگونه كه گفته شد، يكي از كساني بود كه به دليل سفرهاي متعددش به خارج از كشور هداياي زيادي نيز به خارجي‌ها مي‌داد. در سندي راجع به سفر وي به فرانسه آمده است:‌«.......به عرض مي‌رساند.
در تشريف‌فرمائي سركار عليه خانم فريده ديبا و همراهان به كشور فرانسه،‌مبلغ 208 / 1224 ريال هزينه به شرح زير:
1ـ بهاي بليط 500 / 344
2ـ هم‌ارز ده هزار دلار 050 / 691
3ـ بهاي هدايا 658 / 38
4ـ بهاي مسكوكات طلا 000 / 130
5ـ عوارض گذرنامه 000 / 20
وسيله امور دربار شاهنشاهي انجام شده،‌مراتب معروض گرديد؛ اوامر عالي امر به ابلاغ گردد كه تشريفات كل شاهنشاهي از محل اختيارات دولت هزينه‌هاي انجام شده را پرداخت نمايد....»
شهلا بختياري، سند شماره / 182