سند نامه ::
 
ریخت و پاشهای نخست وزیر

به: 342 تاریخ 13 / 9 / 2535
از: 20 ﻫ 2 شماره: 62114 / 20 ﻫ 22
موضوع: هزينه‏هاى آقاى نخست‏وزير
در چند ماهه گذشته هزينه ميهمانيهاى خصوصى و ادارى نخست‏وزير به قدرى افزايش يافته كه واقعا سرسام‏آور مى‏باشد و در دو ماهه گذشته در هر هفته كمتر شبى بوده كه چند نفر مهمان خصوصى نداشته باشد و يكى از اقلام بسيار كلان مخارج و هزينه كادو هدايا[ى] كريسمس مى‏باشد كه براى ديپلماتهاى مقيم تهران و خبرنگاران خارجى و دوستان خصوصى فرستاده مى‏شود و براى مثال در چند هفته اخير فقط 700 كيلو خاويار از قرار كيلويى 500 تومان كادو داده شده است. 1
نظريه سه شنبه: گزارش قابل بررسى است. تاكستانى
نظريه 4 شنبه: مراتب فوق مسبوق به سابقه مى‏باشد. ماجد


1ـ در اين مهماني‌هاي خصوصي بعضاً رفتارهاي قبيحي از رجال پهلوي سر مي‌زد كه باعث تعجب خارجي‌ها نيز مي‌شد. در سند زير يك مورد از اين رفتارها آمده است.
به: 342 تاريخ: 29 / 9 / 35 [55]
شماره: 62155 / 20 ﻫ 22
موضوع: آقاى نخست‏وزير
در تاريخ 27 / 9 / 35 از ساعت 30 / 20 الى 30 / 23 ضيافت شامى از طرف آقاى نخست‏وزير به افتخار نخست‏وزير بلغارستان در وزارت امور خارجه برپا گرديد. آقاى نخست‏وزير در اين ميهمانى در اثر خوردن مشروب كمى حالت طبيعى نداشت و در سخنرانى كه به زبان فارسى مى‏نمود در برخى جملات اشتباه مى‏نمود. منجمله در يك جا به جاى مسافرت شما اظهار نمود سفارت شما و همچنين به جاى كلمه قابل ملاحظه گفته شد قبول ملاحظه و در حين اداى اين¬جملات معاون قسمت بازرگانى سفارت بلغارستان كه به زبان فارسى آشنايى دارد نگاه تعجب‏آميزى مى‏نمود.
نظريه سه شنبه: شنبه در اين مهمانى شركت داشته و شخصا شنيده است. تاكستانى
در پرونده 62423 بايگانى شود 26 / 12 / 35
آقاى... ضميمه شود ـ 15 / 10