سند نامه ::
 
هزينه تشريفات نوروز سال 1355

شماره:8968 تاریخ 25 / 8 / 2535
موضوع: هزينه تشريفات نوروز 2535 شاهنشاهي
وزارت محترم دربار شاهنشاهي
اداره امور مالي
پيرو نامه شماره 8907 مورخ 18 / 8 / 2535 و مذاكرات تلفني هزينه تشريفات نوروز به شرح ذيل به طور تقريب تفكيك و تقديم مي‌گردد.
الف ـ بابت هزينه راكفلر و همراهان
1ـ بابت خريد مواد غذائي و دستمزد 12 نفر آشپز و گارسون فرانسوي و دستمزد سرپرست آنان و هزينه حمل مواد غذائي جمعاً 4000000 ريال
2ـ هزينه هنرمندان و آرايشگر‌ها جمعاً 1200000 "
3ـ هزينه خريد گل 350000 "
4ـ سوخت اتومبيل‌ها 100000 "
جمع هزينه راكفلر و همراهان ـ 5650000 ريال
البته توجه می‌فرمايند كه همراهان آقاي راكفلر مدتي قبل از تشريف‌فرمائي مشاراليه به جزيره آمده و پذيرائي گرديده‌اند.

ب ـ هزينه پذيرائي ساير مهمانان و غيره
1ـ بابت هزينه مواد غذائي و دستمزد آشپز و گارسون‌هاي فرانسوي و دستمزد سرپرست و هزينه حمل و غيره 4400000 ريال
2ـ هزينه خريد گل و گلدان جهت كاخ سلطنتي و
كاخ والاحضرت همايون ولايتعهد عظمي 500000 "
3ـ سوخت اتومبيل‌ها 300000 "
جمع ـ 5200000 "
خواهشمند است با توجه به وضع مالي سازمان نسبت به پرداخت مبالغ مذكور دستور لازم صادر فرمايند. با عرض تشكر
از طرف مدير عامل سازمان عمران كيش
محمود منصف
6 / 621
25 / 8 / 35
امور دربار شاهنشاهي مبلغ 000 / 650 / 5 ريال هزينه پذيرائي‌هاي راكفلر و همراهان از دولت خواسته شود.1
17 / 9 / 2535
7 / 621
25 / 8 / 35
داده ..... ...
15 ـ 106
17 / 9 / 35

1ـ متأسفانه هزينه‌ي میهمان‌هاي خصوصي دربار نيز مي‌بايست از سوي دولت پرداخته شود. راجع به راكفلر بايد گفت كه وي ارتباط بسيار نزديكي با شاه حتي پس از فرار وي از ايران داشت. احمدعلي مسعود انصاري به تلاش‌هاي تيم پزشكي وي براي معالجه‌ی شاه در مصر و به كمك‌هاي مالي او براي پرداخت هزينه‌هاي كفن و دفن مادر شاه كه هيچكدام از فرزندانش راضي به پرداخت آن نبودند اشاره مي‌كند. وي بعداً به فرزند شاه در مبارزه عليه جمهوري اسلامي كمك‌هاي مالي كرده و طرح‌هايي را كه به كمك سازمان اطلاعاتي سيا به اين منظور به اجرا گذاشته بودند را دنبال می‌کرد كه به گفته‌ي انصاري بعداً به واهي بودن آن پي برد. وي مي‌نويسد: «قرار ملاقات با راكفلر گذاشته شد و به ديدار او رفتيم. پس از مدتي گفتگو راكفلر توصيه كرد كه با آرچي روزولت تماس بگيريم ....آن روزها به عنوان مشاور راكفلر در امور خاورميانه بود و در رابطه با سازمان « سيا » انجام وظيفه مي‌كرد، به همين سبب نه تنها راكفلر، كه بسياري از مقامات و شخصيت‌هاي بانفوذ آمريكا روي نظر او حساب مي‌كردند......
ديدار با روزولت بسيار نااميدكننده بود، وي بی‌پرده به رضا گفت در شرايط موجود هيچ شانسي براي او نيست. »
خاطرات احمدعلي مسعود انصاري، پيشين،‌ ص 311