سند نامه ::
 
پنج انگشتر فیروزه

تاریخ 14 / 1 / 2535
اداره محترم تشريفات كل شاهنشاهي ايران
5ـ انگشتر فيروزه دور برليانت تمام تراش
1280000 ريال
با تقديم احترامات فائقه
جواهري جهان
مصرف دفتر حضرت رئيس جمهور مصر گرديد 25 / 3 / 2535
دهقاني 26 / 4 / 2535