سند نامه ::
 
ليست كالاهای موجود در انبار تشریفات شاهنشاهی برای هدیه


تاریخ 24 / 9 / 1354
ليست كليه كالاهاي موجود در انبار تشریفات کل شاهنشاهي
1ـ موجودي فرش در انبار
1ـ قالي شماره 23 اصفهان كار حكمت‌نژاد 30 / 3×06 / 2 950000 ريال
2ـ" " 24 اصفهان كار نائل 70 / 2×80 / 1 500000 ريال
3ـ قاليچه " 33 اصفهان كار مدرس 52 / 2×65 / 1 450000 ريال
4ـ " بدون شماره اصفهان كار صيرفيان 30 / 2×50 / 1 400000 ريال
5ـ قالي شماره1561 / 2نائين گل ابريشم زمينه فيروزه‌اي نقشه لچک ترنج40 / 3×25 / 2 / 390000ريال
6ـ "بدون شماره تمام ابريشم زمينه سفيد 10 / 2×8 / 3 / 360000 ريال
7ـ قاليچه شماره 817 / 2 پرده‌اي نائين اعلا گل ابريشم 65 / 1×70 / 2 / 326000 ريال
8 ـ " " 14 تمام ابريشم كار كامكار راه راه 17 / 2×40 / 1 / 300000 ريال
9ـ " " 17 اصفهان كار خورد آزاد 26 / 2×50 / 1 / 300000 ريال
10ـ " " 1417 / 2 پرده‌اي نائين گل ابريشم 65 / 1×65 / 2 / 210000 ريال
11ـ " " 2949 / 2 پرده‌اي نائين گل ابريشم لاكي نقشه قابي 71 / 1×57 / 2 / 190000 ريال
12ـ " " 2908 / 2 پرده‌اي نائين گل ابريشم فيروزه‌اي 65 / 1×68 / 2 / 190000 ريال
13ـ " " 1891 / 2 اصفهان اعلا زمينه لچك ترنج 65 / 1×68 / 2 / 190000 ريال
14ـ " " 2246 / 2 پرده‌اي نائين گل ابريشم فيروزه‌اي 65 / 2×40 / 1 / 190000 ريال
15ـ قالي "2918 / 2 پشمي گل ابريشم نقشه موزائيك 50 / 2×5 / 3 / 190000 ريال
16ـ قاليچه شماره 1002 زرع و نيم كف ساده 1×5 / 1 / 55000 ريال
17ـ " " 3110 / 2 مشگين سنه بافت اعلا ماهي درهم 42 / 1×02 / 2 / 35000 "
18ـ " " بدون شماره پشمي درجه سه 2×40 / 1 / 17000 "
19ـ " شماره 2976 / 2 مشگين روناسي سه ترنج 34 / 1×96 / 2 / 13600 "
20ـ" " 3730 / 2 نائين گل ابريشم سورمه‌اي لچك ترنج 10 / 3×25 / 2 / 295000 "
21ـ قالی " 2970 / 2 نائين گل ابريشم سورمه‌اي لچك ترنج 10 / 3×25 / 2 / 290000 "
22ـ " " 3503 / 2 تمام ابريشم قم نقشه گلفرنگ سورمه‌اي 25 / 3×15 / 2 / 625000 "
23ـ قاليچه " 2970 / 2 پرده‌اي نائين گل ابريشم نقشه شاه عباس 75 / 1×57 / 2 185000 "
24ـ " " 3119 / 2 پرده‌اي نائين گل ابريشم نقشه شاه عباس 66 / 1×60 / 2 185000 "
25ـ " " 3234 / 2 كرك و ابريشم لاكي اصفهان / 205000 ريال
26ـ " " 819 / 2 نائين گل ابريشم / 2260000 ريال
27ـ " " 3910 / 2 قم نقشه خاتم لچك ترنج / 62600 ريال
28ـ " " 1930 / 2 تمام ابريشم نقشه جوشقان امين‌الدوله / 205000 ريال
29ـ " " 4048 / 2 تمام ابريشم نقشه امين‌الدوله جوشقان / 185000 ريال
30ـ " " 3522 / 2 تمام ابريشم نقشه جوشقان لوزي آبي / 210000 ريال
31ـ " " 658 كرمان كرم / 75000 ريال
32ـ قاليچه تركمن خريداري شده از صنايع دستي / 13500 ريال
33ـ " " " " " " " / 12200 ريال

2ـ موجودي جواهرات انبار
1ـ انگشتر فيروزه و برليان 1 عدد / 37000 ريال
2ـ گردنبند طلا و سنجاق طلا جمعاً / 63500 "
3ـ دستبند طلا كله اژدها 1 عدد / 42000"
4ـ سنجاق برگي فيروزه 1 عدد / 9500 "
5ـ انگشتر عقيق كله آهو 1 عدد / 8500"
6ـ انگشتر طلا فيروزه 1 عدد / 14000"
7ـ انگشتر طلا عقيق كله آهو لاجوردي 1 عدد / 8500 "
8ـ انگشتر طلا فيروزه 1 عدد / 12000 "
9ـ مجسمه گوزن 1 عدد / 24000 "
10ـ سنجاق آهو 1 عدد / 14200 "
11ـ سنجاق طلا زرد با فيروزه 1 عدد / 9600 "
12ـ قاب عكس جواهر‌نشان 1 عدد / 76000 "
13ـ " " " " 1 عدد / 105000 "
14 " " " " 1 عدد / 99000 "
15ـ جعبه طلا جواهر‌نشان 1 عدد / 600000 "
16ـ قرآن مجيد با جلد طلا 1 عدد / 270000 "
17ـ گردنبند طلا زرد گوي بزرگ رنگ فيروزه‌اي 1 عدد / 133100 "
18ـ دستبند طلا زرد با فيروزه جمعاً / 141800 "
19ـ دستبند طلا زرد با فيروزه و مرجان قرمز 1 عدد / 21200 "
20ـ دستبند طلا زرد با فيروزه 1 عدد / 5400 "
21ـ سنجاق طلا زرد با فيروزه 1 عدد / 21000 "
22ـ گردنبند و دستبند و گوشواره و انگشتره طلاي زرد با زمرد و برليان جمعاً / 275900 "
23ـ گوشواره فيروزه و ياقوت كبود 1 عدد / 65000 "
24ـ گردنبند آويز برليان طلا سفيد 1 عدد / 8900 "
25ـ سنجاق طلا سفيد با برليان و فيروزه 1 عدد / 41600 ريال
26ـ دستبند طلا سفيد با برليان و فيروزه 1 عدد / 47800 ريال
27ـ دستبند طلا سفيد با برليان و فيروزه 1 عدد / 72800 "
28ـ گردنبند طلاي سفيد با فيروزه و برليان 1 عدد / 242000 "
29ـ انگشتر طلاي سفيد با فيروزه و برليان 1 عدد / 43000 "
30ـ سنجاق طلا سفيد با فيروزه و برليان 1 عدد / 82500 "
31ـ " " " " " 1 عدد / 32500 "
32ـ سنجاق طلا سفید با فیروزه و برلیان
1 عدد / 52500 "
33ـ " " " " " 1 عدد / 112000 "
34ـ انگشتر فيروزه و برليان 1 عدد / 83000 "
35ـ " " " " 1 عدد / 73000 "
36ـ " " " " 1 عدد / 63000 "
37ـ " " " " 1 عدد / 46000 "
38ـ‌ " " " " 1 عدد / 300000 "
39ـ " " " " و طلاي زرد 1 عدد / 140000 "
40ـ گردنبند فيروزه و طلاي زرد و برليانت 1 عدد / 275000 "
41ـ دستبند فيروزه طلاي زرد و برليانت گرد 1 عدد / 125000 "
42ـ گردنبند سنجاقي فرم سبك قديم طلاي زرد 1 عدد / 420000 "
43ـ انگشتر مدل دوگل برليان ماركير و فيروزه 1 عدد / 138000 "
44ـ گردنبند تمام دور برليان ماركير و فيروزه 1 عدد / 476000 "
45ـ گردنبند طلا سفيد با فيروزه و برليان 1 عدد / 926000 "
46ـ " " " " " " " 1 عدد / 796000 " ز. د

3ـ موجودي طلا در انبار
1ـ سرويس چايخوري طلا 16 پارچه 5 سرويس
هر سرويس / 600000 ريال
2ـ سيني طلا گرد 3 عدد هر عدد / 400000 "
3ـ تنگ طلا بزرگ 9 عدد هر عدد / 120000 "
4ـ تنگ طلا كوچك 11 عدد هر عدد / 70000 "
5ـ قوطي سيگار طلا بزرگ داخل چوب
4 عدد هر عدد / 400000 "
6ـ قوطي سيگار طلا بغلي
16 عدد هر عدد / 100000 "
7ـ جام طلا آيه قرآن 1 عدد / 300000 "
8 ـ قوطي سيگار طلا زنانه
5 عدد هر عدد / 4000 فرانك سوئيس
9ـ دكمه سردست طلا 6 عدد


4ـ موجودي ساعت در انبار
1ـ ساعت طلا سفيد با بند طلا زنانه 19 عدد
2ـ ساعت طلا سفيد با بند چرمي زنانه 19 "
3ـ ساعت طلا سفيد با بند چرمي زنانه 4 "
4ـ ساعت طلا سفيد با بند طلا زنانه 6 "
5ـ ساعت طلا زرد با بند طلا مردانه 1 "
6ـ ساعت طلا زرد با بند چرمي زنانه 4 "
7ـ ساعت طلا امگا با بند چرمي زنانه 3 "
8ـ ساعت جشن 2500 ساله شاهنشاهي 8 "
9ـ ساعت مواد و معمولي با بند چرمي زنانه 1 "


5ـ موجودي نقره در انبار
1ـ سرويس چايخوري نقره 16 پارچه
2 سرويس هر سرويس / 45000 ريال
2ـ تنگ دهن گشاد
3 عدد هر عدد / 25000 "
3ـ تنگ صراحي
5 عدد هر عدد / 25000 "
4ـ قاب عكس نقره بزرگ
6 عدد هر عدد / 20000 "
5ـ قاب عكس نقره كوچك
17 عدد هر عدد / 15000 "
6ـ قاب عكس نقره خارج از اندازه بزرگ و كوچك جمعاً 8 عدد
7ـ قاب عكس نقره خيلي بزرگ 5 عدد هر عدد / 30000 "
8ـ قاب عكس نقره خارجي 8 عدد
9ـ قوطي سيگار نقره بزرگ داخل چوب 5 عدد هر عدد / 35000 "
10ـ قوطي سيگار نقره متوسط داخل چوب 7 عدد هر عدد / 30000 "
11ـ قوطي سيگار نقره كوچك داخل چوب 7 عدد هر عدد / 25000 "
12ـ قوطي سيگار نقره متوسط بدون چوب 1 عدد / 17000 "
13ـ قوطي سيگار نقره كوچك بدون چوب 14 عدد هر عدد / 15000 "
14ـ قوطي سيگار نقره خيلي كوچك 12 عدد هر عدد / 13000 "
15ـ قوطي سيگار نقره خيلي كوچك چهار گوش 4 عدد هر عدد / 10000 "
16ـ قوطي سيگار نقره بزرگ كار لئون 4 عدد هر عدد / 40000 "
17ـ طاوس نگين‌دار نقره 4 عدد هر عدد / 25000 "
18ـ طاوس نقره بدون نگين 2 عدد هر عدد / 18000 "
19ـ كبوتر نقره بزرگ 34 عدد هر عدد / 8300 "
20ـ كبوتر نقره متوسط 16 عدد هر عدد / 5000 "
21ـ كبوتر نقره كوچك
64 عدد هر عدد / 3600 "
22ـ گوزن نقره
68 عدد هر عدد / 7040 "
23ـ كاسه و بشقاب نقره كوچك
127 جفت هر جفت / 1200 "
24ـ ميوه‌خوري نقره
7 عدد هر عدد / 30000

6ـ موجودي صنايع‌دستي در انبار

1ـ سرويس چايخوري نقره تخت جمشيد 14 پارچه 1 عدد / 60930 ريال
2ـ آئينه پاپيه ماشه 1 عدد / 4300 "
3ـ تابلو خاتم مينياتور 1 عدد / 32400 "
4ـ " " " 1 عدد / 14630 "
5ـ " " " 1 عدد / 19950 "
6ـ " " " 1 عدد / 14950 "
7ـ تابلو چرمي 1 عدد / 5970 "
8ـ قلمدان پاپيه ماشه 1 عدد / 3060 "
9ـ جعبه پاپيه ماشه 1 عدد / 2600 "
10ـ كاسه و بشقاب برنجي كوچك 1 عدد / 660 "
11ـ " " " " " 1 عدد / 2290 "
12ـ ميوه‌خوري نقره 1 عدد / 66070 "
13ـ سطل كوچك نقره 2 عدد هر عدد / 1220 "
14ـ " " " 2 عدد هر عدد / 2630 "
15ـ " " " 1 عدد / 19180 "
16ـ " " " 2 عدد هر عدد / 2625 "
17ـ " " " 1 عدد / 12700 "
18ـ " " " 1 عدد / 15000 "
19ـ " " " 1 عدد / 16600 "
20ـ " " " 1 عدد / 10060 "
21ـ پارچه قواره‌اي سه متري 2 قواره هر قواره / 2100 "
22ـ جعبه پاپيه ماشه 1 عدد / 2980 "
23ـ گلدان مينا 1 عدد / 3080 "
24ـ زير سيگاري نقره 3 عدد هر عدد / 1610 "
25ـ " " " 1 عدد / 1160 "
26ـ سرويس شربت‌خوري 1 عدد / 25750 ريال
27ـ جعبه خاتم 1 عدد / 5810 "
28ـ " " 1 عدد / 3080 "
29ـ جعبه پاپيه ماشه 1 عدد / 4650 "
30ـ تابلو مينياتور 1 عدد / 32750 "
31ـ " " 1 عدد / 30000 "
32ـ جعبه نقره 2 عدد هر عدد / 9090 "
33ـ جعبه نقره 2 عدد هر عدد / 7670 "
34ـ " پاپيه ماشه 1 عدد / 8080 "
35ـ پارچه ابريشمي شش متري 1 قواره / 3360 "
7ـ موجودي وسايل عتيقه در انبار

1ـ سپر كلاه‌خود و بازوبند 3 عدد / 350000 ريال
2ـ نقاشي قرن نوزدهم حضرت عيسي 1 عدد / 165000 "
3ـ قلمدان بزرگ مستوفي 1 عدد / 96500 "
4ـ جعبه نقاشي صورت‌دار 1 عدد / 85250 "
5ـ خنجر طلا‌كوب كهنه 1 عدد / 85000 "
6ـ شمشير كهنه نقره كاري 1 عدد / 125000 "
7ـ سيني مينا كاري 1 عدد
8ـ قاب عكس چوبي با مينياتور كاري 4 عدد
9ـ خنجر زير خاكي 3 عدد
10ـ كتابچه تمبر 7 عدد
11ـ كريستال روي كاغذ جشن 2500 ساله شاهنشاهي 3 عدد
12ـ بشقاب جشن 2500 ساله شاهنشاهي 1 عدد
13ـ قاب آئينه نقاشي روغني قرن 19 1 عدد / 135000 "
14ـ نقاشي لاكه روغني گل بته قرن 19 1 عدد / 85000 "
15ـ كاسه مينائي طلائي قرن 13 نيشابور 1 عدد / 65000 "
16ـ قرآن مجيد 15 جلد
17ـ تلويزيون آزمايش 1 دستگاه
18ـ پارچه سه متري ابريشم كلاغي 3 قواره هر قواره / 2100 "
19ـ زري سه تخته به قيمت ـ / 6250 ريال و ـ / 6250 ريال و ـ / 5000 ريال


8ـ موجودي وسايل متفرقه در انبار1

1ـ دكمه سردست معمولي 330 جفت
2ـ ادكلن 30 شيشه
ـــــــــــــــ
دلار اسكناس / 50000 دلار
پول نقد / 1000000 ريال
سكه دو نيم پهلوي 25 عدد
سكه يك پهلوي 30 "
سكه نيم پهلوي 50 "
_____________________________
جمع كل موجود ـ / 29883365 ريال و / 20000 فرانك سوئيس
به انضمام ـ / 50000 دلار1ـ همانگونه كه از اسناد به خوبي استنباط مي‌شود، موجودي اين انبار هرگز قادر به تأمين مخارج خانوادهِ‌ي سلطنتي و دستگاه مُسرف آن نبوده است.